Dzīvokļa pabalsts

Pakalpojuma nosaukums.Dzīvokļa pabalstu piešķir mājokļa apkures izdevumu segšanai.

Pakalpojuma saņēmēji: Trūcīgās un maznodrošinātās personas/ģimenes, personas ar 1. vai 2. invaliditātes grupu  un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 199.20 katram ģimenes loceklim mēnesī, kā arī atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmēji, kuru pensija nepārsniedz EUR 213.43  mēnesī, ja:

4.1. personai (ģimenei) nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs;

4.2. personai (ģimenei) nav noslēgts uztura līgums;

4.3. personai (ģimenei) nepieder vērtspapīri (izņemot privatizācijas un kompensācijas sertifikātus);

4.4. persona (ģimene) nav izsniegusi aizdevumu;

4.5. personai (ģimene) nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai;

4.6. persona (ģimene) neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;

4.7. personas (ģimenes) likumīgie apgādnieki Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā atbrīvoti no apgādnieka pienākumiem.

Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Dzīvokļa pabalstu piešķir vienu reizi kalendārā gada laikā. Dzīvokļa pabalsta apmērs ir EUR 85.37 vienai mājsaimniecībai. Pēc vienošanās piešķirto pabalstu var izmaksāt skaidrā naudā vai pārskaitīt pakalpojuma sniedzējam.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš :  Viena mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas Sociālajā dienestā.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
–  “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” .

–  30.03.2010. MK noteikumi Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
–  Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošie noteikumi NR. 4/2011

„Noteikumi par Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību”.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Sociālajā dienestā jāuzrāda: personas pase;
Sociālajā dienestā jāiesniedz:
– iesniegums,
– izziņa par ienākumiem no algota darba pēdējo trīs mēnešu laikā (pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu nomaksas) (oriģināls);
– citi ienākumus, īpašumus un uzkrājumus apliecinoši dokumenti (ienākumi no saimnieciskās darbības, nekustamās mantas īres, saņemtie dāvinājumi, atsevišķi dzīvojoša laulātā materiālais atbalsts ģimenei) (oriģināls);
– dokuments, kas apliecina saņemto uzturlīdzekļu apmēru, ja ģimenē kāds no vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā (oriģināls);
– skolniekiem, studentiem – izziņa no mācību iestādes (oriģināls);
– dokumenti, kas apliecina papildus ienākumus, naudas uzkrājumus un īpašumus;
– dzīvokļa īres un komunālo pakalpojumu apmaksas kvīšu kopijas par iepriekšējiem trim mēnešiem.
Bezdarbniekiem jābūt reģistrētiem Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Pārsūdzības iespējas:
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var apstrīdēt Vecpiebalgas novada pašvaldībā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums:
Klienta pienākums ir:
1. Sniegt patiesas un pilnīgas ziņas par sevi un ģimenes locekļiem;
2. Nekavējoties ziņot par pārmaiņām apstākļos, kuri nosaka pabalsta saņemšanu vai tā apmēru;
3. Aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus;
4. Sadarboties ar Sociālā dienesta sociālā darba speciālistiem.
Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī atbildīgs par zaudējumu, kas Sociālajam dienestam radies viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ, atlīdzināšanu.

Brīdinājums:
Dzīvokļa pabalsta izmaksu ar motivētu lēmumu pārtrauc vai samazina tā apmēru, ja klients, aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju ir sniedzis nepatiesas ziņas vai bez attaisnojoša iemesla nepilda līdzdarbības pienākumus, nedzīvo norādītajā adresē.

 Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība            Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālais dienests
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija   Vecpiebalgas novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    „Rudiņi”, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4119,  mob.t. 20234365;  fakss: 64161969, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv; velga.berke@vecpiebalga.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks: 

Sociālā dienesta vadītāja, sociālā darbiniece Taurenes pagastā  VELGA BERĶE
Pieņem apmeklētājus Taurenes pagasta “Rudiņos”, tel.20234365, e-pasts: velga.berke@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-17.00

ceturtdienās 8.00 – 12.00
piektdienās 8.00-12.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālā darbiniece Inešu pagastāBIRUTA ENGERE
pieņem apmeklētājus Inešu pagasta “Pilī”, tel.20241435, e-pasts: biruta.engere@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-15.00
ceturtdienās 8.00-15.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālās palīdzības organizatore Kaives pagastāVELGA BURAKA
Pieņem apmeklētājus Kaives pagasta „Dārziņos”, 26197591, e-pasts: velga.buraka@vecpiebalga.lv
otrdienās 8.00-17.00
ceturtdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.

Sociālā darbiniece Vecpiebalgas pagastāGUNA PRINCOVA
pieņem Vecpiebalgas pagastā “Norkalni-2”, tel.26109262, e-pasts: guna.princova@vecpiebalga.lv
otrdienās 8.00-17.00
piektdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālā dienesta vadītājas vietnieks, sociālais darbinieks Dzērbenes pagastāIVARS SAKSS
pieņem apmeklētājus Dzērbenes pagasta “Pilī”, tel. 2024423 , e-pasts: ivars.sakss@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-17.00
ceturtdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.

Back to top button