E-pakalpojumi

 
Nr. E-pakalpojuma numurs E-pakalpojuma nosaukums
1. EP00 Manā īpašumā deklarētās personas
2. EP01 Mani dati Iedzīvotāju reģistrā
3. EP10 Pašvaldības domes lēmuma noraksta pieprasīšana
4. EP11 Bāriņtiesas lēmuma noraksta pieprasīšana
5. EP12 Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana
6. EP13 Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana
7. EP14 Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana
8. EP15 Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana
9. EP16 Izziņas par uztura iztikas minimumu pieprasīšana
10. EP17 Žogu būvniecības atļaujas pieprasīšana
11. EP18 Koku ciršanas atļaujas pieprasīšana
12. EP20 Mani dati pašvaldībā
13. EP21 Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību
14. EP22 Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā
15. EP23 Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem
16. EP26 Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs
17. EP27 Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves
18. EP28 Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi
19. EP29 Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē
20. EP30 Izziņas pieprasīšana par juridiskai personai piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem un administratīvajiem sodiem
21. EP32 Mani dati kadastrā
26. EP38 Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
27. EP43 Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem
28. EP44 Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts
29. EP45 Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu
30. EP46 Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzību un ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai)
31. EP47 Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)
32. EP48 Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu
33. EP49 Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli
34. EP50 Informācija par ieturējumiem no izmaksātas pensijas/pabalsta/atlīdzības
35. EP51 Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru
36. EP52 Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību
37. EP53 Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli
38. EP54 Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai
39. EP55 Informācija par uzturlīdzekļu lietas izskatīšanas procesu
40. EP56 Informācija par uzturlīdzekļu parādu
42. EP61 Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru
43. EP62 Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu
44. EP63 Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai
45. EP64 Mani dati VDEĀVK
46. EP65 Ģimenes ārsta pacienta nosūtījums uz VDEĀVK
47. EP66 Ģimenes ārsta pacientu lietas VDEĀVK
48. EP67 Universālais pakalpojums invaliditātes statusa pārbaudei
49. EP68 Personu vai sabiedrības drošību apdraudējušo notikumu statistika
50. EP69 Personu vai sabiedrības drošību apdraudējušo notikumu apkopojums
51. EP73 Statistisko datu sniegšana pēc pieprasījuma
52. EP74 Mani dati biometrijas datu aptrādes sistēmā
57. EP105 Informācija par pakalpojuma pieprasījuma virzību
58. EP109 Paziņojums Veselības inspekcijai par darbībām farmācijas jomā
59. EP110 Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai
60. EP111 Informācijas sniegšana Veselības inspekcijas uzraudzības objektu katalogam
61. EP112 Paziņojums par Veselības inspekcijas kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi
62. EP113 Iesniegums Veselības inspekcijai
Back to top button