E-pakalpojumi

 
Nr.E-pakalpojuma numursE-pakalpojuma nosaukums
1.EP00Manā īpašumā deklarētās personas
2.EP01Mani dati Iedzīvotāju reģistrā
3.EP10Pašvaldības domes lēmuma noraksta pieprasīšana
4.EP11Bāriņtiesas lēmuma noraksta pieprasīšana
5.EP12Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana
6.EP13Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana
7.EP14Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana
8.EP15Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana
9.EP16Izziņas par uztura iztikas minimumu pieprasīšana
10.EP17Žogu būvniecības atļaujas pieprasīšana
11.EP18Koku ciršanas atļaujas pieprasīšana
12.EP20Mani dati pašvaldībā
13.EP21Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību
14.EP22Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā
15.EP23Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem
16.EP26Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs
17.EP27Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves
18.EP28Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi
19.EP29Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē
20.EP30Izziņas pieprasīšana par juridiskai personai piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem un administratīvajiem sodiem
21.EP32Mani dati kadastrā
26.EP38Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
27.EP43Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem
28.EP44Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts
29.EP45Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu
30.EP46Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzību un ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai)
31.EP47Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)
32.EP48Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu
33.EP49Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli
34.EP50Informācija par ieturējumiem no izmaksātas pensijas/pabalsta/atlīdzības
35.EP51Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru
36.EP52Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību
37.EP53Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli
38.EP54Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai
39.EP55Informācija par uzturlīdzekļu lietas izskatīšanas procesu
40.EP56Informācija par uzturlīdzekļu parādu
42.EP61Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru
43.EP62Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu
44.EP63Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai
45.EP64Mani dati VDEĀVK
46.EP65Ģimenes ārsta pacienta nosūtījums uz VDEĀVK
47.EP66Ģimenes ārsta pacientu lietas VDEĀVK
48.EP67Universālais pakalpojums invaliditātes statusa pārbaudei
49.EP68Personu vai sabiedrības drošību apdraudējušo notikumu statistika
50.EP69Personu vai sabiedrības drošību apdraudējušo notikumu apkopojums
51.EP73Statistisko datu sniegšana pēc pieprasījuma
52.EP74Mani dati biometrijas datu aptrādes sistēmā
57.EP105Informācija par pakalpojuma pieprasījuma virzību
58.EP109Paziņojums Veselības inspekcijai par darbībām farmācijas jomā
59.EP110Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai
60.EP111Informācijas sniegšana Veselības inspekcijas uzraudzības objektu katalogam
61.EP112Paziņojums par Veselības inspekcijas kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi
62.EP113Iesniegums Veselības inspekcijai
Back to top button

Close