Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pieaugušai personai institūcijā

Pakalpojuma apraksts: Pakalpojumu piešķir pensijas vecuma personai, 1., 2.grupas invalīdam, ja tās pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam ir novērtēta no 1 līdz 10 punktiem, kuras funkcionālā stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājā noteikto apjomu, ja tām nav smagi garīga rakstura traucējumi, kā arī medicīniskas kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai.
Pakalpojuma saņēmējs:Mērķa grupas iedzīvotāji, kas savu dzīves vietu deklarējuši Vecpiebalgas novadā.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš:Rindas kārtībā atkarībā no vietu pieejamības mērķa iestādē, pēc Sociālā dienesta lēmuma pieņemšanas par pakalpojuma nepieciešamību un samaksas kārtību.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums“.

  • Likums par sociālo drošību.
  • MK noteikumu Nr.288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
-pase, cits personas identitāti apliecinošs dokuments.

-Personas vai viņas ģimenes locekļu iesniegums ar situācijas aprakstu, vēlamo risinājumu un pakalpojumu apjomu;

-Ģimenes ārsta izziņa par diagnozēm un kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai.

– Psihiatra atzinumu un informāciju par kontrindikāciju neesamību, ja pakalpojumu pieprasa personai ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

– iztikas līdzekļu deklarāciju, kā arī informāciju par likumīgo apgādnieku materiālo situāciju.

– informāciju par noslēgtajiem uztura līgumiem.

Pārsūdzības iespējas:
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Vecpiebalgas novada pašvaldībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums:
Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī atbildīgs par zaudējumu, kas Sociālajam dienestam radušies viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ, atlīdzināšanu.
Brīdinājums:
Pakalpojumu var pārtraukt ja klients ir sniedzis nepatiesas vai maldinošas ziņas, pārkāpj iestādes iekšējās kārtības noteikumus.

Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība           Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālais dienests
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija   Vecpiebalgas novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    „Rudiņi”, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4119,  mob.t. 20234365;  fakss: 64161969, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv; velga.berke@vecpiebalga.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks: 

Sociālā dienesta vadītāja, sociālā darbiniece Taurenes pagastā  VELGA BERĶE
Pieņem apmeklētājus Taurenes pagasta “Rudiņos”, tel.20234365, e-pasts: velga.berke@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-17.00

ceturtdienās 8.00 – 12.00
piektdienās 8.00-12.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālā darbiniece Inešu pagastāBIRUTA ENGERE
pieņem apmeklētājus Inešu pagasta “Pilī”, tel.20241435, e-pasts: biruta.engere@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-15.00
ceturtdienās 8.00-15.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālās palīdzības organizatore Kaives pagastāVELGA BURAKA
Pieņem apmeklētājus Kaives pagasta „Dārziņos”, 26197591, e-pasts: velga.buraka@vecpiebalga.lv
otrdienās 8.00-17.00
ceturtdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.

Sociālā darbiniece Vecpiebalgas pagastāGUNA PRINCOVA
pieņem Vecpiebalgas pagastā “Norkalni-2”, tel.26109262, e-pasts: guna.princova@vecpiebalga.lv
otrdienās 8.00-17.00
piektdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālā dienesta vadītājas vietnieks, sociālais darbinieks Dzērbenes pagastāIVARS SAKSS
pieņem apmeklētājus Dzērbenes pagasta “Pilī”, tel. 2024423 , e-pasts: ivars.sakss@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-17.00
ceturtdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.

Back to top button