Kultūras iestāžu telpu izmantošana

Pakalpojuma nosaukums: Vecpiebalgas novada pašvaldības kultūras iestāžu telpu izmantošana.

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: Vecpiebalgas  novada pašvaldība, Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, tālrunis 64107279, vecpiebalga@vecpiebalga.lv

Pakalpojuma saņēmēji: Fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojuma īss raksturojums: Fiziskas vai juridiskas personas var iznomāt Vecpiebalgas novada kultūras iestāžu – Dzērbenes tautas nama, Inešu tautas nama, Kaives tautas nama, Taurenes kultūras nama un Vecpiebalgas kultūras nama –  telpas pasākumu rīkošanai.

Pakalpojuma maksa: skatīt maksas pakalpojumu cenrādi.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: Ne vēlāk kā 15 dienas pirms pasākuma norises  jāvienojas ar kultūras nama vadītāju par telpu nomas laiku un jāiesniedz pašvaldībā pieteikums par Vecpiebalgas novada pašvaldības telpu izmantošanu. Pieteikuma apstiprināšanas gadījumā jānoslēdz telpu nomas līgums. Par pakalpojumu jāveic samaksa Vecpiebalgas novada pašvaldības kasē.

Ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti:

  • Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošie noteikumi ‘’Vecpiebalgas novada pašvaldības telpu lietošanas un uzturēšanas noteikumi’’ 26.06.2014., protokols Nr.7.3.
  • Kultūras namu iekšējās kārtības noteikumi.

 

Iesniedzamie dokumenti: Iesnieguma veidlapa

Back to top button