LAULĪBU REĢISTRĀCIJA

Pakalpojuma nosaukums: Laulību reģistrācija un pirmreizēja apliecības izsniegšana.

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums:Vecpiebalgas novada pašvaldība.

Pakalpojuma saņēmēji/ klienti:Laulību slēdzēji.

Pakalpojuma īss raksturojums:Personas laulību var reģistrētjebkurā dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no personu dzīvesvietas. Laulībā var stāties pēc pilngadības – 18 gadu sasniegšanas. Ja laulībā vēlas stāties nepilngadīga persona pēc 16 gadu sasniegšanas, tad tai ir nepieciešama vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauja, un otrai personai, kura stājas laulībā, ir jābūt pilngadīgai. Pēc personu lūguma laulību var reģistrēt citā piemērotā vieta, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.

Laulības noslēgšanai nepieciešamie dokumenti:

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu.
Iesniedzot iesniegumu, tās uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu.
Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:

 • bijušā laulātā miršanas apliecību
 • dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību
 • likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu
 • izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.

Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.

Laulības reģistrācija

Laulību reģistrē dzimtsarakstu iestādē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, ja nav kļuvuši zināmi Civillikuma32., 35., 37. un 38.pantā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai.

Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.

Dzimtsarakstu iestāde nodrošina svinīgu laulības reģistrāciju, ja personas to vēlas. Laulības reģistrācijas laikā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona uzliek amata zīmi.

Ja Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis noslēdz laulību ārpus Latvijas Republikas, ievērojot tās ārvalsts likumus, kuras teritorijā laulība noslēgta, šī laulība ir spēkā Latvijas Republikā, ja ievēroti Civillikuma32., 35., 37. un 38.panta noteikumi.

Laulības reģistrācijas kārtību ieslodzījuma vietā nosaka Ministru kabinets.


Pie garīdznieka noslēgtās laulības reģistrācija

Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē arī laulības, kas noslēgtas pie Civillikuma51.pantā norādīto konfesiju garīdzniekiem.

Ja pie garīdznieka laulību noslēgušas personas, kurām uz laulības noslēgšanas brīdi tiek konstatēti Civillikuma32., 35., 37. un 38.pantā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai, dzimtsarakstu nodaļa izdara laulības reģistra ierakstu un paziņo par to teritoriāli piekritīgajai Valsts policijas pārvaldei.

Civillikuma51.pantā norādīto konfesiju garīdznieki, reģistrējot laulību, ievēro visus šā likuma noteikumus par laulības reģistrēšanu un valsts nodevu.

Vecpiebalgas novada Dzimtsarakstu nodaļā par svinīgu laulību ceremoniju vietu ir noteikta:

– Inešu muižas zāle
– Taurenes muižas zāle

– Dzērbenes pils zāle

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

 • Latvijas Republikas Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības
 • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
 • Vārda, uzvārda un tautības maiņa likums
 •  24.09.2013. MK noteikumi Nr. 906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”
 • 03.09.2013. MK noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”
 • 06.08.2013. MK noteikumi Nr.470 “Noteikumi par dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amata zīmi”

Piesaki atkārtotu apliecību vai izziņu, izmantojot portālu Latvija.lv :

Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra pieprasīšana

* Atkārtotu laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu izziņu pēc personas pieprasījuma izsniedz jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa.

 

Pakalpojuma maksa

Valsts nodevapar dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.906(Rīgā 2013.gada 24. septembrī (prot. Nr.50 130.§)) Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu(Izdoti saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma3.panta septīto daļu).

 • par laulības reģistrāciju – EUR 14
 • par civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu atjaunošanu, papildināšanu, labošanu un  anulēšanu – EUR 7
 • par atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu – EUR 7
 • par vārda, uzvārda un tautības maiņu – EUR 71,14

No valsts nodevas atbrīvoti:

 • pirmās un otrās grupas invalīdi
 • personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām

Valsts nodevu samaksā pirms laulības reģistrācijas, civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu atjaunošanas, papildināšanas, labošanas un anulēšanas, kā arī pirms atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanas.

 

Dzimtsarakstu nodaļas maksas cenrādi par laulību ceremonijas organizēšanu skatīt… (saite uz maksas cenrādi)

Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība:            Vecpiebalgas novada  Dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:    Vecpiebalgas novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, +371 26341408, e-pasts: dzimtsarakstunodala@vecpiebalga.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

 • pirmdienās 10.00-12.00 (Taurenē),
 • otrdienās 8.00-12.00, 13.00-17.00 (Vecpiebalgā),
 • ceturtdienās 8.00-12.00 (Vecpiebalgā)

Pārējā laikā – iepriekš sazinoties pa tālruni: +371 26341408 (Vecpiebalgā), +371 22007612 (Taurenē).

 

Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

Juridiskā adrese:Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
Reģ.Nr.:   90000057259
PVN maks.kods: LV90000057259
Norēķinu konts:  A/S „SEB banka”
Konta Nr.:LV39 UNLA 0004 0111 3062 0
Kods:      UNLALV2X

 

 

Back to top button