MIRŠANAS FAKTA REĢISTRĀCIJA

Pakalpojuma nosaukums:Miršanas reģistrācija un pirmreizēja apliecības izsniegšana.

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums:Vecpiebalgas novada pašvaldība.

Pakalpojuma saņēmēji/ klienti:Radinieki, apbedīšanas biroja pārstāvis, pašvaldības darbinieki, medicīnas darbinieki u. c.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: Par miršanas faktu ir jāpaziņo ne vēlāk kā sešu darba dienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

Pakalpojuma īss raksturojums: Par miršanas faktu dzimtsarakstu nodaļai jāpaziņo 6 darba dienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve. Miršanas faktu var reģistrēt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.

Iesniedzamie dokumenti:
– ārstniecības iestādes izsniegta apliecība par nāves iestāšanos, tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu vai reabilitācijas iestāžu paziņojums par represētās personas nāvi;
–  mirušās personu apliecinoši dokumenti ( pase, identifikācijas karte );
–  iesniedzēja personas apliecinošs dokuments.

Saņemamie dokumenti:Miršanas apliecība.

Maksa par pakalpojumu: Bezmaksas.

Apbedīšanas pabalsts:
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apbedīšanas pabalstu  tiesības saņemt:
–   apdrošinātai personai tās apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā;
–   apdrošinātās personas ģimenes loceklim vai personai, kura faktiski uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi apdrošinātā persona, bezdarbnieks, pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs;
–   ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja apdrošinātā persona vai tās apgādībā bijušais ģimenes loceklis miris mēneša laikā pēc iemaksu perioda beigām.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vienreizējo pabalstu mirušā laulātajam ir tiesības saņemt, ja ir visi sekojošie nosacījumi:
– pensijas saņēmējs ir miris pēc 2007.gada 1.janvāra;
– pensijas saņēmējs miršanas dienā ir bijis reģistrētā laulībā;
– mirušā nāves dienā laulātais, kā arī mirušais ir bijis pensijas saņēmējs saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām”.
Iesniegumi pabalstu saņemšanai iesniedzami dzimtsarakstu nodaļā (jābūt līdzi bankas konta numuram).
Kontakti: www.vsaa.lv

Normatīvie akti:
–  Civillikums;
–  Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums;
– 03.09.2013.g MK noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”.

Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība:  Vecpiebalgas  novada Dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:  Latvijas Republika
Pakalpojumu sniedzēja adrese    Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas  pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, +371 26341408, e-pasts dzimtsarakstunodala@vecpiebalga.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

  • pirmdienās 10.00-12.00 (Taurenē),
  • otrdienās 8.00-12.00, 13.00-17.00 (Vecpiebalgā),
  • ceturtdienās 8.00-12.00 (Vecpiebalgā)

Pārējā laikā – iepriekš sazinoties pa tālruni: +371 26341408 (Vecpiebalgā), +371 22007612 (Taurenē).

Piesaki atkārtotu apliecību vai izziņu, izmantojot portālu Latvija.lv :

Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana

* Atkārtotu laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu izziņu pēc personas pieprasījuma izsniedz jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa.

 

Back to top button