Muzeju pakalpojumi

Vecpiebalgas pašvaldības muzeju ekspozīciju, izstāžu apskate, pasākumi, ekskursijas, krājuma materiālu izmantošana

Pakalpojuma turētāja nosaukums     Vecpiebalgas novada pašvaldības Piebalgas muzeju apvienība „Orisāre”
Pakalpojuma funkcija/uzdevums      Materiālās un nemateriālās kultūras vērtību uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana, muzeju krājuma pētniecība un popularizēšana, sabiedrības izglītošana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:

  • Brāļu Kaudzīšu memoriālais muzejs „Kalna Kaibēni” piedāvā iepazīties ar muzeja pastāvīgo ekspozīciju, kurā būtisku vietu ieņem rakstnieku dzīves laika mājas iekārtojums, ceļojumu piemiņas lietas, sadzīves priekšmeti, kas saglabājušies līdz mūsu dienām, atklājot stāstu par rakstnieku dzīvi, pedagoģisko, sabiedrisko un literāro darbību laika posmā no 19.gs. 70.gadiem līdz 20.gs. 20.gadiem. Muzejs piedāvā ekskursijas individuālajiem apmeklētājiem un grupām, tematiskas izstādes un pasākumus. Muzeja piedāvājumā arī telpas nakšņošanai, telpas konferenču, semināru un citu pasākumu rīkošanai. Pastaigas dārzā.
  • Kārļa Skalbes memoriālais muzejs ‘Saulrieti” piedāvā iespēju iepazīties ar pastāvīgo ekspozīciju, kas stāsta par dzejnieka Kārļa Skalbes, tulkotājas Lizetes Skalbes un Skalbju ģimenes dzīvi un radošo darbību. Piedāvājumā tematiskās izstādes, grupu un individuālo apmeklētāju ērtībām – gida pakalpojumi. Izglītojošas programmas un sarīkojumi. Kāzu rituāls jaunlaulātajiem. Bērnu dzimšanas dienu pasākumu rīkošana ar pasaku varoņu piedalīšanos K. Skalbes dzimtajās mājās „Incēni”.
  • Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna memoriālais muzejs „Jāņaskola” – iespēja iepazīties ar pastāvīgo ekspozīciju, kas atklāj komponista Emīla Dārziņa dzīves un ģeniālās daiļrades nianses, daļa ekspozīcijas veltīta arī 1871.gadā celtās skolas liktenim un dzejniekam Jānim Sudrabkalnam. Muzejs piedāvā ekskursijas gan individuāliem apmeklētājiem, gan grupām, muzikālus sarīkojumus un tematiskās izstādes.
  • Antona Austriņa memoriālais muzejs ‘Kaikaši” piedāvā iepazīties ar aizrautīgākā Piebalgas novada apdziedātāja dzīvi un daiļradi pastāvīgajā ekspozīcijā. Eksponētā rakstnieka meitas, pazīstamās trimdas kultūras darbinieces Mudītes Austriņas veidotā dažādu valstu un tautu saules atveidu kolekcija ir unikāls viņas personības un dzīvesgājuma atspulgs. Muzejs piedāvā ekskursijas individuālajiem apmeklētājiem un grupām.

Pakalpojuma saņēmējs  :    Fiziskas personas, juridiskas personas

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:    Muzeju likums http://likumi.lv/doc.php?id=124955

Vecpiebalgas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība https://www.vecpiebalga.lv/normativie-akti/normativie-dokumenti

Piebalgas muzeju apvienības ‘Orisāre” nolikums https://www.vecpiebalga.lv/normativie-akti/nolikumi

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti  :    nav

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās) :     1

Administratīvais process:      Nav

Maksa par pakalpojumu:Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz muzeju apvienība „Orisāre” https://www.vecpiebalga.lv/pakalpojumi

Pakalpojuma sniedzējs: 

Brāļu Kaudzīšu memoriālais muzejs „Kalna Kaibēni”

„Kalna Kaibēni”, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas  nov., tālr. 26185382,

e-pasta adrese: kaudz@inbox.lv,

www:  http://www.piebalgasmuzeji.lv/lv/muzeji-36429/kalna-kaibeeni-36431

Darba laiks:

No 15. maija līdz 15.oktobrim

Pirmdiena, otrdiena – slēgts
Trešdiena – svētdiena – no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00

Antona Austriņa memoriālais muzejs „Kaikaši”

„Kaikaši”, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas  nov., tālr. 26132270

e-pasta adrese: marutacirule@inbox.lv

www: http://www.piebalgasmuzeji.lv/lv/muzeji-36429/kaikashi-36432

Darba laiks:

No 15. maija līdz 15.oktobrim

Pirmdiena, otrdiena – slēgts
Trešdiena – svētdiena – no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00

Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna memoriālais muzejs „Jāņaskola”

„Jāņaskola””, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas  nov., tālr. 26563815

e-pasta adrese: piebalgasmuzeji@inbox.lv

www: http://www.piebalgasmuzeji.lv/lv/muzeji-36429/jaanjaskola-36433

Darba laiks:

No 15. maija līdz 15.oktobrim

Pirmdiena, otrdiena – slēgts
Trešdiena – svētdiena – no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00

Kārļa Skalbes memoriālais muzejs ‘Saulrieti”

„Saulrieti”, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas  nov., tālr. 26494406

e-pasta adrese:  muizniece.ilona@gmail.com

www:  http://www.piebalgasmuzeji.lv/lv/muzeji-36429/saulrieti-39238

Darba laiks:

No 15. maija līdz 15.oktobrim

Katru dienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00

PMA „Orisāre” krājuma daļa

„Norkalni”, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas  nov., tālr. 26185382

E-pasta adrese: kaudz@inbox.lv,

www: http://www.piebalgasmuzeji.lv/lv/muzeji-36429/kalna-kaibeeni-36431

Darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00

Sestdiena, svētdiena – slēgts

Back to top button