Pabalsts audžuģimenei

Pakalpojuma apraksts:Pabalsts tiek izmaksāts katru mēnesi ģimenei, kura audzina bez vecāku gādības palikušu bērnu. Pabalsta apmērs bērna uzturam ir divkāršā Ministru kabineta noteiktā minimālo uzturlīdzekļu apmērā bērnam, atkarībā no viņa vecuma.

 Pabalsta apmērs apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir EUR 7.11 mēnesī uz bērnu.

Pakalpojuma saņēmēji:Ģimene, kura audzina bez vecāku gādības palikušu Vecpiebalgas novada bērnu.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš : Pēc Sociālā dienesta lēmuma pieņemšanas par pabalsta piešķiršanu un līguma noslēgšanas ar audžuģimeni.
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1036.”Audžuģimenes noteikumi”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Sociālajā dienestā jāuzrāda – pase, jāiesniedz – iesniegums, Vecpiebalgas novada pašvaldības Bāriņtiesas lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē noraksta kopija.

Pārsūdzības iespējas:
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var apstrīdēt Vecpiebalgas novada pašvaldībā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība            Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālais dienests
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija   Vecpiebalgas novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    „Rudiņi”, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4119,  mob.t. 20234365;  fakss: 64161969, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lvvelga.berke@vecpiebalga.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks: 

Sociālā dienesta vadītāja, sociālā darbiniece Taurenes pagastā  VELGA BERĶE
Pieņem apmeklētājus Taurenes pagasta “Rudiņos”, tel.20234365, e-pasts: velga.berke@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-17.00

ceturtdienās 8.00 – 12.00
piektdienās 8.00-12.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Back to top button