Pabalsts brīvpusdienām

Pakalpojuma apraksts: Pabalsts brīvpusdienām var tikt piešķirts trūcīgās un maznodrošinātās ģimenēs dzīvojošiem skolniekiem, pirmsskolas un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, ja Vecpiebalgas novada pašvaldībā ir apmierināts pieprasījums pēc Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošo noteikumu NR. 4/2011

„Noteikumi par Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību”8. un 9. daļā minētajiem pabalstiem.
Pabalstu brīvpusdienām apmaksā ar pārskaitījumu uz attiecīgo izglītības iestādi.

Pabalsta apmēru katrā mācību gada sākumā nosaka ar pašvaldības domes lēmumu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:laiks uz kuru piešķirta pusdienu apmaksa

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošie noteikumi NR. 4/2011

„Noteikumi par Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību”
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
– izziņa par trūcīgās/maznodrošinātās ģimenes statusu
– iesniegums

Pārsūdzības iespējas:
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Vecpiebalgas novada pašvaldībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums:
Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī atbildīgs par zaudējumu, kas Sociālajam dienestam radies viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ, atlīdzināšanu.

Brīdinājums:
Pusdienu apmaksu   ar motivētu lēmumu pārtrauc vai samazina, ja klients, ir sniedzis nepatiesas ziņas.Pabalsta brīvpusdienām apmaksa var tikt pārtraukta, ja izglītības iestādes audzēknis, kuram pabalsts piešķirts:

– regulāri pārkāpj izglītības iestādes kārtības noteikumus;

– regulāri (vairāk par 5 dienām) neattaisnoti neapmeklē nodarbības izglītības iestādē.

 Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība            Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālais dienests
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija   Vecpiebalgas novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    „Rudiņi”, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4119,  mob.t. 20234365;  fakss: 64161969, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv; velga.berke@vecpiebalga.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks: 

Sociālā dienesta vadītāja, sociālā darbiniece Taurenes pagastā  VELGA BERĶE
Pieņem apmeklētājus Taurenes pagasta “Rudiņos”, tel.20234365, e-pasts: velga.berke@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-17.00

ceturtdienās 8.00 – 12.00
piektdienās 8.00-12.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālā darbiniece Inešu pagastāBIRUTA ENGERE
pieņem apmeklētājus Inešu pagasta “Pilī”, tel.20241435, e-pasts: biruta.engere@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-15.00
ceturtdienās 8.00-15.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālās palīdzības organizatore Kaives pagastāVELGA BURAKA
Pieņem apmeklētājus Kaives pagasta „Dārziņos”, 26197591, e-pasts: velga.buraka@vecpiebalga.lv
otrdienās 8.00-17.00
ceturtdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.

Sociālā darbiniece Vecpiebalgas pagastāGUNA PRINCOVA
pieņem Vecpiebalgas pagastā “Norkalni-2”, tel.26109262, e-pasts: guna.princova@vecpiebalga.lv
otrdienās 8.00-17.00
piektdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālā dienesta vadītājas vietnieks, sociālais darbinieks Dzērbenes pagastāIVARS SAKSS
pieņem apmeklētājus Dzērbenes pagasta “Pilī”, tel. 2024423 , e-pasts: ivars.sakss@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-17.00
ceturtdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniemSINTIJA DUBOVA
Pieņem apmeklētājus Taurenes pagasta “Rudiņos”, tel. 22003709, e-pasts: sintija.dubova@vecpiebalga.lv
trešdienās 8.00-17.00
piektdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.

Back to top button