Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

Pakalpojuma saņēmēji: Pabalsts var tikt piešķirts, ja Vecpiebalgas novada pašvaldībā ir apmierināts pieprasījums pēc Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošo noteikumu NR. 4/2011 „Noteikumi par Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību” 8. un 9. daļā minētajiem pabalstiem.

 

Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Sociālās rehabilitācijas pabalsta mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darbnespējas, atkarības, vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sekas klienta dzīvē, nodrošināt sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.
Sociālā darba speciālists pēc klienta individuālo vajadzību izvērtēšanas lemj par individuālās sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanu.

Lēmumu par pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķa sasniegšanai piešķiršanu pieņem Sociālā  dienesta vadītājs, pamatojoties uz individuālās sociālās rehabilitācijas plānu, izvērtējot klienta sociālo situāciju un paredzamos rehabilitācijas rezultātus. Lēmums par pabalsta piešķiršanu saskaņojams ar Vecpiebalgas novada pašvaldības priekšsēdētāju.

Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu pakalpojuma sniedzējam.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš :  Pēc Sociālā dienesta lēmuma pieņemšanas, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas Sociālajā dienestā.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošie noteikumi NR. 4/2011

„Noteikumi par Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību”
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Sociālajā dienestā jāuzrāda: personas pase;
Sociālajā dienestā jāiesniedz:
– iesniegums,
– atkarībā no situācijas speciālistu atzinumi un citi dokumenti, kas nepieciešami sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanai un pakalpojuma izmaksu aprēķināšanai.
Pārsūdzības iespējas:
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var apstrīdēt Vecpiebalgas novada pašvaldībā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums:
Klienta pienākums ir:
1. Sniegt patiesas un pilnīgas ziņas par sevi un risināmo problēmu;
2. Nekavējoties ziņot par pārmaiņām apstākļos, kuri nosaka pabalsta saņemšanu vai tā apmēru;
3. Aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus;
4. Sadarboties ar Sociālā dienesta sociālā darba speciālistiem.
Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī atbildīgs par zaudējumu, kas Sociālajam dienestam radies viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ, atlīdzināšanu.

Brīdinājums:
Pabalsta izmaksu ar motivētu lēmumu pārtrauc vai samazina tā apmēru, ja klients ir sniedzis nepatiesas ziņas vai bez attaisnojoša iemesla nepilda līdzdarbības pienākumus, kas noteikti rehabilitācijas plānā.

 Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība            Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālais dienests
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija   Vecpiebalgas novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    „Rudiņi”, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4119,  mob.t. 20234365;  fakss: 64161969, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv; velga.berke@vecpiebalga.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks: 

Sociālā dienesta vadītāja, sociālā darbiniece Taurenes pagastā  VELGA BERĶE
Pieņem apmeklētājus Taurenes pagasta “Rudiņos”, tel.20234365, e-pasts: velga.berke@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-17.00

ceturtdienās 8.00 – 12.00
piektdienās 8.00-12.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālā darbiniece Inešu pagastāBIRUTA ENGERE
pieņem apmeklētājus Inešu pagasta “Pilī”, tel.20241435, e-pasts: biruta.engere@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-15.00
ceturtdienās 8.00-15.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālās palīdzības organizatore Kaives pagastāVELGA BURAKA
Pieņem apmeklētājus Kaives pagasta „Dārziņos”, 26197591, e-pasts: velga.buraka@vecpiebalga.lv
otrdienās 8.00-17.00
ceturtdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.

Sociālā darbiniece Vecpiebalgas pagastāGUNA PRINCOVA
pieņem Vecpiebalgas pagastā “Norkalni-2”, tel.26109262, e-pasts: guna.princova@vecpiebalga.lv
otrdienās 8.00-17.00
piektdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālā dienesta vadītājas vietnieks, sociālais darbinieks Dzērbenes pagastāIVARS SAKSS
pieņem apmeklētājus Dzērbenes pagasta “Pilī”, tel. 2024423 , e-pasts: ivars.sakss@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-17.00
ceturtdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniemSINTIJA DUBOVA
Pieņem apmeklētājus Taurenes pagasta “Rudiņos”, tel. 22003709, e-pasts: sintija.dubova@vecpiebalga.lv
trešdienās 8.00-17.00
piektdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.

Back to top button