Pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Pakalpojuma turētāja nosaukums: Vecpiebalgas novada pašvaldība.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:Pirmsskolas izglītības mērķis ir veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

Pakalpojuma būtības īss apraksts: 
Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskola “ Mazputniņš“ nodrošina pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu, veicot bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei.

Pakalpojuma saņēmējs:Fiziskas personas.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts:bērni 1,2 – 7 gadu vecumā.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Izglītības un Zinātnes ministrijas licencēta pirmsskolas izglītības programma;
Izglītības likums;
Vispārējās izglītības likums;
Bērnu tiesību aizsardzības likums.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
– Vecāku iesniegums;
– Bērna medicīniskā karte ar speciālista slēdzienu par bērna veselības stāvokli;
– Izziņa, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimībām;
– Dzimšanas apliecība vai pases kopija.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: Atbilstoši pirmsskolas  vecuma bērniem –  no 1.2 līdz 7 gadiem.

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veids:Klātiene.

Ar pakalpojumu saistītie maksājumi:  Bērna likumiskā pārstāvja maksājumi par bērnu ēdināšanu iestādē: pusdienas –1.42 eiro, launags – 0.40 eiro dienā.

Administratīvais process:Nav.

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība: Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskola “Mazputniņš”.
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:  Vecpiebalgas novads, kaimiņu novadi.
Pakalpojumu sniedzēja adrese:
Juridiskā adrese: Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV – 4122; e-pasts vecpiebalga.vsk@vecpiebalga.lv.

Faktiskā adrese: Ziemeļu iela 13, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV – 4122.

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:darba dienās  plkst.7.00 – plkst.19.00.

Back to top button