Publisku pasākumu organizēšanas atļauja

Pakalpojuma nosaukums: Publisku pasākumu organizēšanas atļauja.

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: Vecpiebalgas novada pašvaldība, Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, tālrunis 64107279, vecpiebalga@vecpiebalga.lv.

Pakalpojuma saņēmēji: Fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:Ne vēlāk kā 15 dienas pirms pasākuma norises jāiesniedz pašvaldībā iesniegums. Iesniedzot iesniegumu, pasākuma organizators uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet juridiskās personas pārstāvis – arī dokumentus, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. Elektronisks iesniegums jāapstiprina ar elektronisko parakstu, pievienojot skenētas dokumentu kopijas.
Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama, ja tos rīko valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī publisku pasākumu rīkošanai telpās un publisku sporta pasākumu rīkošanai sporta bāzēs. Ja publisku pasākumu rīko valsts iestāde, tā informē pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts šo pasākumu rīkot, par tā norises vietu un laiku.

Pakalpojuma īss raksturojums: Fiziskas vai juridiskas personas plānota un organizēta sabiedrībai pieejama svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākuma organizēšana publiskā vietā.

Iesniedzamie dokumenti:
Iesnieguma veidlapa, kam pievieno:
• to līgumu kopijas (uzrādot oriģinālus), kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiska pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību;
• detalizētu pasākuma plānu;
• pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišanu tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators;
• ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas, pasākuma organizators iesniegumam pievieno normatīvajos aktos paredzēto bīstamo iekārtu valdītājam to lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus;
• ja nepieciešams, nodrošināt pirmo medicīnisko palīdzību publiska pasākuma apmeklētājiem un dalībniekiem un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodrošināt šo pasākumu ar neatliekamo medicīnisko palīdzību;
• saskaņojums ar valsts policiju.
Dokumentus, kurus izdevušas pašvaldības iestādes, vai citas valsts iestādes, no iedzīvotāja nepieprasa, bet pārbauda datus attiecīgajā izdevējiestādē.

Ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti:

  • Latvijas Republikas 16.06.2005. likums “Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums” (“LV”, 104 (3262), 06.07.2005.);
  • MK 08.05.2007. noteikumi Nr.298 “Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” (“LV”, 76 (3652), 11.05.2007.);
  • MK  27.06.2006. noteikumi Nr.526 “Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā” (“LV”, 101 (3469), 30.06.2006.)
  • Vecpiebalgas novada pašvaldības 2011.gada 05.maija saistošie noteikumi Nr.8 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Vecpiebalgas novada teritorijā’’

Maksa par pakalpojumu: Atļaujas saņemšana irbezmaksas pakalpojums.

Iesnieguma veidlapa:  IESNIEGUMS PUBL.PASĀK.

 

Back to top button