Sociālā darba pakalpojums

Pakalpojuma apraksts: Sociālā darba pakalpojumsir profesionāla darbība, lai palīdzētu personai, ģimenei, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas (-u) resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.

Sociālā darba pakalpojums tiek nodrošināts bez maksas.

Pakalpojuma saņēmējs:Iedzīvotāji, kas savu dzīves vietu deklarējuši Vecpiebalgas novadā.

Sociālā darba pakalpojumu ir tiesības saņemt ikvienam novada iedzīvotājam, kuram savu sociālo vajadzību realizēšanai ir nepieciešama sociālā darbinieka palīdzība.
Sociālās vajadzības – sociālo prasību kopums, kas nepieciešams indivīda, ģimenes, sociālās grupas, visas sabiedrības funkcionēšanas nodrošināšanai.

Sociālā darba pakalpojums tiek nodrošināts:
• sociālā riska ģimenēm un personām no sociāli mazaizsargātām grupām;
• ģimenēm, kuru bērni īslaicīgi ievietoti ārpusģimenes aprūpei – tiek nodrošināta nepieciešamā psihosociālā palīdzība bērna un vecāku atkalapvienošanai;
• personām ar speciālām vajadzībām un viņu ģimeņu locekļiem;
• atkarīgām un līdzatkarīgām personām;
• ģimenēm, kurās kāds no ģimenes locekļiem ir ieslodzījuma vietā vai ir nosacīti notiesāts;
• ikvienai personai un ģimenei, kura nonākusi krīzes situācijā, un kurai nepieciešams sociālā darbinieka atbalsts problēmu risināšanā.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Lēmumu par sociālā darba pakalpojuma sniegšanu pieņem sociālais darbinieks.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Likums ,, Par sociālo drošību”

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

2003.gada 3.jūnija MK noteikumi Nr.291

2008.gada 21.aprīļa MK noteikumi Nr.288

– Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošie noteikumi NR. 4/2011„Noteikumi par Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību”

 

– Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošie noteikumi NR. 4/2011„Noteikumi par Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību”

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Lai saņemtu sociālā darba pakalpojumu Sociālajā dienestā, personai jāiesniedz iesniegums, kurā jāpamato pakalpojuma nepieciešamība un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Sociālajam darbiniekam ir tiesības pieprasīt citus dokumentus, kas nepieciešami sociālā gadījuma risināšanai.

Pārsūdzības iespējas:
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Vecpiebalgas novada pašvaldībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums:
Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī atbildīgs par zaudējumu, kas Sociālajam dienestam radušies viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ, atlīdzināšanu.
Brīdinājums:
Pakalpojumu var pārtraukt ja klients ir sniedzis nepatiesas vai maldinošas ziņas, atrodas neadekvātā apziņas stāvoklī, aizskaroši izturas pret darbiniekiem.

Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība            Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālais dienests
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija   Vecpiebalgas novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    „Rudiņi”, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4119,  mob.t. 20234365;  fakss: 64161969, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv; velga.berke@vecpiebalga.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks: 

Sociālā dienesta vadītāja, sociālā darbiniece Taurenes pagastā  VELGA BERĶE
Pieņem apmeklētājus Taurenes pagasta “Rudiņos”, tel.20234365, e-pasts: velga.berke@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-17.00

ceturtdienās 8.00 – 12.00
piektdienās 8.00-12.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālā darbiniece Inešu pagastāBIRUTA ENGERE
pieņem apmeklētājus Inešu pagasta “Pilī”, tel.20241435, e-pasts: biruta.engere@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-15.00
ceturtdienās 8.00-15.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālās palīdzības organizatore Kaives pagastāVELGA BURAKA
Pieņem apmeklētājus Kaives pagasta „Dārziņos”, 26197591, e-pasts: velga.buraka@vecpiebalga.lv
otrdienās 8.00-17.00
ceturtdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.

Sociālā darbiniece Vecpiebalgas pagastāGUNA PRINCOVA
pieņem Vecpiebalgas pagastā “Norkalni-2”, tel.26109262, e-pasts: guna.princova@vecpiebalga.lv
otrdienās 8.00-17.00
piektdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālā dienesta vadītājas vietnieks, sociālais darbinieks Dzērbenes pagastāIVARS SAKSS
pieņem apmeklētājus Dzērbenes pagasta “Pilī”, tel. 2024423 , e-pasts: ivars.sakss@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-17.00
ceturtdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniemSINTIJA DUBOVA
Pieņem apmeklētājus Taurenes pagasta “Rudiņos”, tel. 22003709, e-pasts: sintija.dubova@vecpiebalga.lv
trešdienās 8.00-17.00
piektdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.

Back to top button