Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršana Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem dzīves jubilejās

Pakalpojuma saņēmēji: Pašvaldības iedzīvotāji- Vecpiebalgas novada teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušas personas.

Pakalpojuma apraksts: Pabalstu piešķir Vecpiebalgas novada pašvaldības iedzīvotājiem 75, 80, 85 un vairāk gadu jubilejās, kuri savu dzīves vietu deklarējuši Vecpiebalgas novadā.

Iedzīvotāji 70 gadu jubilejā saņem domes priekšsēdētāja/s parakstītu apsveikuma kartiņu;

Iedzīvotāji 75 gadu jubilejā saņem domes priekšsēdētāja/s parakstītu apsveikuma kartiņu un dāvanu karti EUR. 10,00 apmērā.

iedzīvotāji, sasniedzot 80; 85 gadu vecumu un vairāk, pēc 85 gadu vecuma sasniegšanas katru gadu tiek apsveikti ar ziediem un saldumiem-konfektēm par summu līdz EUR 15 (piecpadsmit eiro).

Iedzīvotājiem sasniedzot 100 gadu vecumu katru gadu, papildus pabalstam natūrā- dāvanai ( ziedi un saldumi par summu līdz EUR 15,00) tiek piešķirts pabalsts- dāvana dzīves jubilejā EUR 150(viens simts piecdesmit eiro) apmērā.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Vecpiebalgas novada pašvaldības 2012. gada 16.maija saistošie noteikumi Nr.5/2012  „Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem dzīves jubilejās”
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Nav
Pārsūdzības iespējas:
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Vecpiebalgas novada pašvaldībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība            Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālais dienests
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija   Vecpiebalgas novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    „Rudiņi”, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4119,  mob.t. 20234365;  fakss: 64161969, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv; velga.berke@vecpiebalga.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks: 

Sociālā dienesta vadītāja, sociālā darbiniece Taurenes pagastā  VELGA BERĶE
Pieņem apmeklētājus Taurenes pagasta “Rudiņos”, tel.20234365, e-pasts: velga.berke@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-17.00

ceturtdienās 8.00 – 12.00
piektdienās 8.00-12.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālā darbiniece Inešu pagastāBIRUTA ENGERE
pieņem apmeklētājus Inešu pagasta “Pilī”, tel.20241435, e-pasts: biruta.engere@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-15.00
ceturtdienās 8.00-15.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālās palīdzības organizatore Kaives pagastāVELGA BURAKA
Pieņem apmeklētājus Kaives pagasta „Dārziņos”, 26197591, e-pasts: velga.buraka@vecpiebalga.lv
otrdienās 8.00-17.00
ceturtdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.

Sociālā darbiniece Vecpiebalgas pagastāGUNA PRINCOVA
pieņem Vecpiebalgas pagastā “Norkalni-2”, tel.26109262, e-pasts: guna.princova@vecpiebalga.lv
otrdienās 8.00-17.00
piektdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālā dienesta vadītājas vietnieks, sociālais darbinieks Dzērbenes pagastāIVARS SAKSS
pieņem apmeklētājus Dzērbenes pagasta “Pilī”, tel. 2024423 , e-pasts: ivars.sakss@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-17.00
ceturtdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.

Back to top button