Sociālās rehabilitācijas pakalpojums sociālās rehabilitācijas institūcijā

Pakalpojuma apraksts: – sociālais dienests pieņem dokumentus un izvērtē nepieciešamību piešķirt Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sociālās rehabilitācijas institūcijā personai par valsts budžeta līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā..

Pakalpojuma saņēmējs:– personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, kā arī personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā (turpmāk – personas ar funkcionāliem traucējumiem), ja funkcionālie traucējumi atbilst šajos noteikumos norādītajiem kritērijiem;

– likuma “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 2. un 4.pantā minētās per­sonas;

– Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 15.pantāminētās personas;

– personas ar prognozējamo invaliditāti darbspējīgā vecumā un personas ar prognozējamo invaliditāti pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā (turpmāk – personas ar prognozējamo invaliditāti), ja personas funkcionālie traucējumi atbilst šajos noteikumos norādītajiem kritērijiem un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – komisija) apstiprinātajā personas individuālajā rehabilitācijas plānā ir noteikta nepieciešamība saņemt pakalpojumus.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:Pēc Sociālā dienesta lēmuma pieņemšanas par pakalpojuma nepieciešamību un rindas kārtībā atkarībā no pakalpojumu sniedzošās institūcijas.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums“.

  • Likums par sociālo drošību.
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.279, “Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem””.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
-Iesniegumu, kurā norāda: personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi, vēlamā pakalpojuma veidu un laiku.Ja pakalpojumi nepieciešami bērnam, iesniegumu iesniedz bērna likumiskais pārstāvis;

-ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta atzinumu. Atzinumā norāda šādu informāciju:

funkcionālo traucējumu izraisījušās pamatdiagnozes kodu un blakus diagnozes kodu atbilstoši SSK–10 (1.pielikums);

-medicīniskās kontrindikācijas (ja tādas ir), kuru dēļ persona nedrīkstētu saņemt pakalpojumus;

-medicīniskās rehabilitācijas laiku, ja persona pakalpojumus vēlas saņemt pēc medicīniskās rehabilitācijas, kā arī informāciju par to, vai medicīniskā rehabilitācija saistīta ar pirmreizēju saslimšanu, kura izraisījusi funkcionālos traucējumus, un vai pakalpojumi nepieciešami steidzamības kārtā;

-ceļu satiksmes negadījumā cietušajām personām, kuras guvušas funkcionālos traucējumus izraisošas traumas, norāda, ka funkcionālie traucējumi radušies pēc ceļu satiksmes negadījuma;

-vai pakalpojumi prioritāri nepieciešami personai ar prognozējamu invaliditāti;

-medicīniskās rehabilitācijas izraksta kopiju, ja personai pakalpojumi nepieciešami steidzamības kārtā;

-komisijas apstiprinātā individuālā rehabilitācijas plāna kopiju, ja pakalpojumi nepieciešami personai ar prognozējamu invaliditāti;

-persona ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kura strādā, iesniegumā papildus norāda, ka ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja, vai norāda nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru un komersanta firmu, ja ir individuālais komersants, vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, ja veic saimniecisko darbību.

-Pieprasot pakalpojumus atkārtoti, persona iesniegumā norāda, kādas darbības tā veikusi pēc pakalpojuma saņemšanas pabeigšanas, lai saglabātu vai uzlabotu savas funkcionālās spējas.

 

Pārsūdzības iespējas:
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Vecpiebalgas novada pašvaldībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums:
Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī atbildīgs par zaudējumu, kas Sociālajam dienestam radušies viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ, atlīdzināšanu.
Brīdinājums:
Pakalpojumu var pārtraukt ja klients ir sniedzis nepatiesas vai maldinošas ziņas, pārkāpj pakalpojuma sniegšanas noteikumus.

Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība            Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālais dienests
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija   Vecpiebalgas novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    „Rudiņi”, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4119,  mob.t. 20234365;  fakss: 64161969, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv; velga.berke@vecpiebalga.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks: 

Sociālā dienesta vadītāja, sociālā darbiniece Taurenes pagastā  VELGA BERĶE
Pieņem apmeklētājus Taurenes pagasta “Rudiņos”, tel.20234365, e-pasts: velga.berke@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-17.00

ceturtdienās 8.00 – 12.00
piektdienās 8.00-12.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālā darbiniece Inešu pagastāBIRUTA ENGERE
pieņem apmeklētājus Inešu pagasta “Pilī”, tel.20241435, e-pasts: biruta.engere@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-15.00
ceturtdienās 8.00-15.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālās palīdzības organizatore Kaives pagastāVELGA BURAKA
Pieņem apmeklētājus Kaives pagasta „Dārziņos”, 26197591, e-pasts: velga.buraka@vecpiebalga.lv
otrdienās 8.00-17.00
ceturtdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.

Sociālā darbiniece Vecpiebalgas pagastāGUNA PRINCOVA
pieņem Vecpiebalgas pagastā “Norkalni-2”, tel.26109262, e-pasts: guna.princova@vecpiebalga.lv
otrdienās 8.00-17.00
piektdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālā dienesta vadītājas vietnieks, sociālais darbinieks Dzērbenes pagastāIVARS SAKSS
pieņem apmeklētājus Dzērbenes pagasta “Pilī”, tel. 2024423 , e-pasts: ivars.sakss@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-17.00
ceturtdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniemSINTIJA DUBOVA
Pieņem apmeklētājus Taurenes pagasta “Rudiņos”, tel. 22003709, e-pasts: sintija.dubova@vecpiebalga.lv
trešdienās 8.00-17.00
piektdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.

Back to top button