Vārda un uzvārda maiņa

Pakalpojuma turētāja nosaukums: Vecpiebalgas novada pašvaldība

Pakalpojuma apraksts:Dzimtsarakstu nodaļa pieņem iesniegumus vārda, uzvārda maiņai. Vārdu un uzvārdu var mainīt 15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja pastāv viens no šādiem iemesliem:
·         vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
·         Persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;
·         persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
·         persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
·         persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;
·         personai mainīts dzimums;
·         viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanas (šajā gadījumā vārdu vai /un  uzvārdu var mainīt arī persona, kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu).

Vārda, uzvārda maiņa nav atļauta, ja:
·         persona ir sodīta par noziedzīga darījuma izdarīšanu un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;
·         personas vārda, uzvārda maiņas iemesls neatbilst iepriekšminētajiem iemesliem;
·         persona nav iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus.
Dzimtsarakstu nodaļa izskata vārda, uzvārda maiņas iesniegumu un iesniegtos dokumentus, pieprasa nepieciešamos izrakstus no civilstāvokļa aktu reģistriem un Sodu reģistra izrakstu par personas sodāmību. Dzimtsarakstu nodaļa nepieciešamos dokumentus vārda, uzvārda maiņai nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam. Lēmumu par atļauju vārda, uzvārda maiņai pieņem Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktors. Ar šo lēmumu, ko iesniedzējs saņem pa pastu, 30 dienu laikā jāgriežas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā mainīt pasi un/vai personas apliecību.

Pakalpojuma saņēmējs:Fiziskas personas.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 • Noteiktas formas iesniegums, iesniedzams personīgi Dzimtsarakstu nodaļā.
  ·         Pase vai personas apliecības (jāuzrāda).
  ·         Fotogrāfija (4,5 x 3,5 cm).
  ·         Ja vārdu, uzvārdu maina nepilngadīga persona – vecāku rakstveida piekrišana vai aizbildņu piekrišana un bāriņtiesas lēmums par vārda, uzvārda maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm.

Ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti:

 

Pakalpojuma maksa

Valsts nodeva par vārda, uzvārda maiņu – 71,14 eiro
Maksājumu lūdzam veikt bezskaidras naudas norēķinu veidā: dzimtsarakstu nodaļā, norēķinoties ar maksājuma kartēm, vai pārskaitījumu veikšanai, izmantojot banku pakalpojumus.

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas:

 • Klātienē – Vecpiebalgas novada pašvaldības  Dzimtsarakstu nodaļā, Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, tālr. +317 26341408
 • Jebkurā Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļā var iesniegt iesniegumu vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņai
 •  e-pasts: dzimtsarakstunodala@vecpiebalga.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki nodaļā:

 • pirmdienās 10.00-12.00 (Taurenē),
 • otrdienās 8.00-12.00, 13.00-17.00 (Vecpiebalgā),
 • ceturtdienās 8.00-12.00 (Vecpiebalgā).

Pārējā laikā – iepriekš sazinoties pa tālruni: +317 26341408 (Vecpiebalgā), +371 22007612 (Taurenē).

 

Back to top button