Iesniegumu veidlapas

Iesnieguma veidlapa pašvaldībai: lejuplādēt

Iesnieguma veidlapa par deklarētās dzīvesvietas izziņas izsniegšanu: lejuplādēt

Iesnieguma veidlapa izziņas par ģimenes sastāvu saņemšanai: lejuplādēt

Iesnieguma veidlapa par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām: lejuplādēt

Iesnieguma veidlapa tirdzniecības atļaujas saņemšanai: lejuplādēt

Dzīvesvietas deklarācijas veidlapa: lejuplādēt

Iesnieguma veidlapa dzīvesvietas deklarēšanas ziņu anulēšanai: lejuplādēt

Iesnieguma veidlapa novada bāriņtiesai: lejuplādēt

Iesnieguma veidlapa Sociālajam dienestam: lejuplādēt

Iztikas līdzekļu deklarācijas veidlapa: lejuplādēt

Iesnieguma veidlapa par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu  (I un II grupas invalīdiem un vientuļiem pensionāriem: lejuplādēt

Iesnieguma veidlapa par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu (ģimenēm, kurās  ir personas ar I un II grupas invaliditāti): lejuplādēt

Iesnieguma veidlapa par darījumu ar lauksaimniecības zemi (fiziskām personām): lejuplādēt

Iesnieguma veidlapa par darījumu ar lauksaimniecības zemi (juridiskām personām): lejuplādēt

Back to top button