Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā

Pabalsta apraksts:Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā tiek izmaksāts ģimenei, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā nespēj nodrošināt pamatvajadzības.
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu un apmēru pieņem Sociālā dienesta vadītājs, izvērtējot klienta sociālo situāciju. Lēmums saskaņojams ar pašvaldības priekšsēdētāju vai izpilddirektoru.

Lai saņemtu pabalstu, klients Sociālajā  dienestā iesniedz dokumenta oriģinālu, kas apliecina ārkārtas situācijas faktu.

Pabalsta ārkārtas situācijā maksimālais apmērs noteikts EUR 213.43.

Pakalpojuma saņēmēji:Fiziskas personas, ģimenes

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:  Pēc Sociālā dienesta lēmuma pieņemšanas, bet ne vēlāk kā mēnesi pēc iesnieguma saņemšanas.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
–  “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” .

-Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošie noteikumi NR. 4/2011

„Noteikumi par Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Sociālajā dienestā jāuzrāda: personas pase;
Sociālajā dienestā jāiesniedz:
– iesniegums,
– dokuments, kas apliecina ārkārtas situācijas faktu (oriģināls).

Pārsūdzības iespējas:
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Vecpiebalgas novada pašvaldībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums:
Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī atbildīgs par zaudējumu, kas Sociālajam dienestam radies viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ, atlīdzināšanu.

Brīdinājums:
Pabalsta krīzes situācijā izmaksu ar motivētu lēmumu pārtrauc vai samazina tā apmēru, ja klients, ir sniedzis nepatiesas ziņas.

Pakalpojuma sniedzējs:

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība            Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālais dienests
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija   Vecpiebalgas novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    „Rudiņi”, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4119,  mob.t. 20234365;  fakss: 64161969, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv; velga.berke@vecpiebalga.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks: 

Sociālā dienesta vadītāja, sociālā darbiniece Taurenes pagastā  VELGA BERĶE
Pieņem apmeklētājus Taurenes pagasta “Rudiņos”, tel.20234365, e-pasts: velga.berke@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-17.00

ceturtdienās 8.00 – 12.00
piektdienās 8.00-12.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālā darbiniece Inešu pagastāBIRUTA ENGERE
pieņem apmeklētājus Inešu pagasta “Pilī”, tel.20241435, e-pasts: biruta.engere@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-15.00
ceturtdienās 8.00-15.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālās palīdzības organizatore Kaives pagastāVELGA BURAKA
Pieņem apmeklētājus Kaives pagasta „Dārziņos”, 26197591, e-pasts: velga.buraka@vecpiebalga.lv
otrdienās 8.00-17.00
ceturtdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.

Sociālā darbiniece Vecpiebalgas pagastāGUNA PRINCOVA
pieņem Vecpiebalgas pagastā “Norkalni-2”, tel.26109262, e-pasts: guna.princova@vecpiebalga.lv
otrdienās 8.00-17.00
piektdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Sociālā dienesta vadītājas vietnieks, sociālais darbinieks Dzērbenes pagastāIVARS SAKSS
pieņem apmeklētājus Dzērbenes pagasta “Pilī”, tel. 2024423 , e-pasts: ivars.sakss@vecpiebalga.lv
pirmdienās 8.00-17.00
ceturtdienās 8.00-17.00
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00.

Back to top button