VIEGLI LASĪT

Pēc 2021.gada novadu reformas jaunajā Cēsu novadā apvienoti: Amatas pagasts, Cēsu pilsēta, Drabešu pagasts, Dzērbenes pagasts, Inešu pagasts, Jaunpiebalgas pagasts, Kaives pagasts, Liepas pagasts, Līgatnes pilsēta, Līgatnes pagasts, Mārsnēnu pagasts, Nītaures pagasts, Priekuļu pagasts, Raiskuma pagasts, Skujenes pagasts, Stalbes pagasts, Straupes pagasts, Taurenes pagasts, Vaives pagasts, Vecpiebalgas pagasts, Veselavas pagasts, Zaubes pagasts, Zosēnu pagasts.

Cēsu novada teritorija: 2668,13 km2.
Cēsu novada iedzīvotāju skaits: 44 842.
Cēsu novada pašvaldības juridiskā adrese: Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101
Informāciju par Cēsu novada pašvaldību skatīt https://www.cesis.lv/

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību,  ir izveidots Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs, kas atrodas Alauksta ielā 4, Vecpiebalgas pagastā, savukārt katrā no pagastiem – Dzērbenē, Inešos, Kaivē, Taurenē –  darbojas pakalpojumu centri. Vecpiebalgā atrodas apvienības pārvalde.

Kur atrodas un kā sazināties ar Vecpiebalgas apvienības pārvaldes darbiniekiem?

Adrese: Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, Latvija, LV-4122

Tālruņi: 64107279, mob.tālr. +371 28381960

Fakss: 64161969

e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv

Darba laiks:  darba dienās 8.00 – 17.00 (pārtraukums 12.00 – 13.00)

 

Kas ir  novada dome?

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Domes deputāti.

Deputātus ievēlē iedzīvotāji. Pašvaldību domes vēlēšanas notiek reizi četros gados. Jaunā Cēsu novada dome 19 ievēlētu deputātu sastāvā darbu sāk 2021.gada jūlijā.

Domes darbu vada domes priekšsēdētājs – Jānis Rozenbergs.

Kas ir Cēsu novada pašvaldība?

Cēsu novada pašvaldība ir pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un Cēsu novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. – Lelde Burdaja.
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Alauksta ielā 4,  Vecpiebalgā:
pirmdienās 13.00 – 17.00

Back to top button