VIEGLI LASĪT

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, apvienojot 5 pagastus – Dzērbeni, Inešus, Kaivi, Taureni un Vecpiebalgu,  2009.gada 1.jūlijā tika izveidots Vecpiebalgas novads.

Novada administratīvais centrs atrodas Vecpiebalgas pagastā, savukārt Dzērbenē, Inešos, Kaivē un Taurenē darbojas pagastu pārvaldes, nodrošinot iedzīvotājiem pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pēc iespējas tuvāk dzīves vietai.

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību, Vecpiebalgas novadā ir izveidots Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs, kas atrodas Alauksta ielā 4, Vecpiebalgas pagastā.

Kur atrodas un kā sazināties ar Vecpiebalgas novada pašvaldības darbiniekiem?

Adrese: Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, Latvija, LV-4122

Tālruņi: 64107279, mob.tālr. +371 28381960

Fakss: 64161969

e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv

Darba laiks:  darba dienās 8.00 – 17.00 (pārtraukums 12.00 – 13.00)

 

Kas ir Vecpiebalgas novada dome?

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Domes deputāti.

Deputātus ievēlē iedzīvotāji. Pašvaldību domes vēlēšanas notiek reizi četros gados. Vecpiebalgas novada domes pašreizējais sastāvs ievēlēts pašvaldību vēlēšanās 2017.gada 3.jūnijā. Vecpiebalgas novada domē ir ievēlēti 9 deputāti – Arita Andersone, Edgars Bērzkalns, Agnese Caunīte-Bērziņa, Kristaps Driķis, Edžus Ķaukulis, Viesturs Melbārdis, Inese Navra, Indriķis Putniņš, Ilona Radziņa.

Domes darbu vada domes priekšsēdētājs – Indriķis Putniņš.

Kas ir Vecpiebalgas novada pašvaldība?

Vecpiebalgas novada pašvaldība ir pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un Vecpiebalgas novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.

Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektore – Lelde Burdaja.
Apmeklētāju pieņemšanas laiks novada administratīvajā centrā Vecpiebalgā:
pirmdienās 13.00 – 17.00

Back to top button