ZEME NOMAI UN ATSAVINĀŠANAI

Sarakstā iekļautas piederošās un piekritīgās zemes vienības, kuras nav nepieciešamas pašvaldības funkciju veikšanai un kuras iespējams nomāt vai iegūt īpašumā. „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” un Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” nosaka, ka īpašuma atsavināšanas pamatveids ir pārdošana izsolē un arī neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro izsolē. Zemes starpgabalu, kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam, drīkst atsavināt zemes īpašniekam, kura zeme robežojas ar  attiecīgo zemes starpgabalu, izsole uz šiem zemes gabaliem tiek rīkota vien tad, ja piesakās vairāki pierobežnieki. Nomas tiesību izsoli var nerīkot, ja zemes vienība tiek izmantota personiskās palīgsaimniecības vajadzībām vai tiek iznomāts starpgabals.

Zvaniet, lai uzzinātu vairāk informācijas par interesējošajiem zemes gabaliem- nekustamā īpašuma speciālistēm- Dainai Slaidiņai 64170464, 26115317, Benitai Zvejniecei 22031720.

Ja zemes gabals noskatīts, jāraksta iesniegums pašvaldībai par tā iegādi vai nomu. Iesniegumu var iesniegt  Vecpiebalgas apvienības pārvaldes administratīvajā centrā, pagastu pārvaldēs Dzērbenē, Inešos, Kaivē, Taurenē  vai elektroniski, sūtot uz e-pastu vecpiebalga@vecpiebalga.lv 


Pielikums 
Vecpiebalgas novada Domes 2019.gada 27.decembra lēmumam Nr. 11
“Par nomai un atsavināšanai paredzēto zemes vienību saraksta apstiprināšanu”

Nomai un atsavināšanai paredzētas zemes vienības

SARAKSTS

Nosaukums:

Kadastra apzīmējums

Platība  ha

Apraksts

Aiz Ceriņiem, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag.

42920070520

3.9

Vecpiebalgas centrā aiz Ceriņiem, iznomāti 0.37 ha, vēl ~ 0.2 ha brīva lauks. zeme, krūmājs ~3.1 ha

Aizkalni, Kaives pag.

42580030065

42580030113

42580030170

4.59

4.69

3.97

Starpgabali, netālu no Kaives centra, visi robežojas, nedaudz nekopta lauks.zeme, arī krūmāji, nedaudz purvains

Aiz Radziņiem, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag.

42920070527

1.1

Mazdārziņu teritorija gar Norkalnu ielu, iznomāti 0.35 ha, daži krūmu puduri

Aptiekas pļava, Dzērbene, Dzērbenes pag.

42500070328

0.54

Mitra pļava Dzērbenes centrā starp Pasta ēku un Skolas ielas mājām, autoceļa V299 malā

Bez adreses, Inešu pag.

42540030081

0.469

Starpgabals pie Lejas Tūļiem, daži krūmi

Birzītes dārzi, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag.

42920070525

4.33

Vecpiebalgas centrā, blakus birzītei, starp P 30 un Gaismas ielu, iznomāti 0.58 ha, bet liekas, ka izmantots tiek vairāk

Centrs 2, Ineši, Inešu pag.

42540020241

3.2

Inešu centrā, lauks. zeme iznomāta, brīvi ~ 1.3 ha ar krūmu un koku puduriem

Centrs 3, Ineši Inešu pag.

42540020315

0.15

Inešu centrā pretī Ziedoņu mājām, gara  sleja ~ 12 m platumā perpendikulāri ceļam P33

Centrs 4,Ineši, Inešu pag.

42540020295

1.00

Inešu centrā Vējavas ceļa malā, bijusi gāzes balonu noliktava, aizaudzis ar krūmiem

Cīruļi, Kaive , Kaives pag.

42580030130

0.5

Kaives centrā lauks. zeme, starpgabals

Zemes nomas līgums no 01.03.2020.

Cīruļi, Kaives pag.

42580030165

1.1

Netālu no Kaives centra, pretī parkam Vecpiebalgas ceļa otrā pusē, starpgabals, lauks. zeme

Zemes nomas līgums no 01.03.2020.

Druviņas, Kaives pag.

42580060130

0.4

Daļa no Druviņu dīķa Leimaņos

Dzērbenes ceļmala, Taurene, Taurenes pag.

42860020155

0.9

Dzērbenes ceļa malā, pirmais kreisajā pusē, slīpums, lauks. zeme.

Zemes nomas līgums no 01.04.2020.

Garņa kalns Vecpiebalgas pag.

42920080138

0.4

Pie Kaives pagasta robežas, starpgabals, blakus īpašumam Gatēni, daļa pieteikta LAD BLA, lauks. zeme

Gulbju Kļaviņas Vecpiebalgas pag.

42920020165

0.5

P30 malā pretī  Cepļiem, lauks. zeme, daļa pieteikta LAD

Ievkalni Inešu pag.

42540010227

42540010226

0.05

0.15

Ceļa Dzērvēni- Grinēni malā pie Grinēniem, uz lielākā gabala ēku drupas, ēkas nav VZD KR, piederība nav zināma

Irbēni, Inešu pag.

42540020282

0.4

Lauks. zeme aiz Irbēniem

Jāņzemji, Dzērbene, Dzērbenes pag.,

42500070372

0.47

Pretī bijušajai Dzērbenes stacijas ēkai gar dzelzceļa sliedēm, krūmājs

Kalna Baltaci Vecpiebalgas pag.

42920010243

0.15

Pie Kalna Baltacu mājas, starpgabals, krūmi

KalnaOzoliņi, Vecpiebalgas pag.

42920080104

1.00

Uz zemes atrodas par pajām privatizēta kūts, arī dzīvojamās mājas atliekas , kas nav reģistrētas VZD KR, aizaugusi platība, arī latvāņi

Kliģēni, Inešu pag.

42540030079

0.3

Pie Veckliģēniem, krūmājs, starpgabals

Klinklāvas saimniecība, Dzērbenes pag.

42500020093

1.0

Pie bijušās Dzērbenes pienotavas, P30 malā, krūmājs

Laivas, Kaives pag.

42580010106

6.0

Purvājs ar dažiem kokiem pie Pīslas upes

Lāsīte, Taurenes pag.

42860020231

1.2

Mednieku nams un zeme 0.3 ha iznomāti medniekiem , brīvi  ~ 0.6 ha lauks. zemes

Leimaņkalns, Kaives pag.

42580060091

42580060134

1.942

0.57

Lauks.zemes starpgabals aiz Leimaņu muižas, daļa aizaugusi, pieteikts LAD , ir lēmums par atsavināšanu, bet par noteikto cenu neviens pierobežnieks neatsaucās, būtu jāpārvērtē

Daļēji aizaugusi lauks. zeme  Leimaņos, laukakmeņu drupas

Leimaņkalns, Inešu pag.

42540020373

0.856

P33 ceļa malā pirms Inešu centra, blakus Medniekmājai, nedaudz lauks. zemes, arī mežs, daļa dīķa. Zemes nomas līgums no 01.05.2020.

Lejas Salnēni, Vecpiebalgas pag.

42920010253

0.2

Pie fermas Spuldzēnos (putnu kūts)

Lībiešu kalns  ( ēkas adrese Kalna Lībieši), Vecpiebalgas pag.

42920010239

1.2

Bijusī lietotāja mirusi 2011.gadā, nodokļa parāds no 2008.gada, daļa zemes pieteikta LAD . Nomas līgums no 01.09. 2020.

Mazmeļļi, Dzērbenes pag.

42500020122

0.41

Dzīv.māja nodegusi un nojaukta

Meirēni, Vecpiebalgas pag.

42920070085

1.99

0.6 ha LIZ, fermas drupas , nav piederības dokumentu, nevar noinventarizēt

Oši, Taurenes pag.

42860010146

0.3

Pie Lībiešu mājas, bijušais piemājas dārzs

Ozoliņi, Dzērbenes pag.

42500050082

1.35

Zeme ar fermas drupām

Pagasta zeme, Inešu pag.

42540060063

5.54

Ar krūmiem aizaugusi lauks. zeme, aiz Briņģiem

Pagasta zeme, Inešu pag.

42540010230

0.26

Ceļa Ineši-Mūrnieki malā blakus Dzērvēniem, lauks. zeme

Pagasta zeme, Inešu pag.

42540060093

7.2

Pie Briņģu ezera, purvains krūmājs, nedaudz lauks.zemes

Pie Butlēriem, Vecpiebalgas pag.

42920070362

3.0

Nedaudz lauks. zeme un rets mežs, pie P30 braucot ārā no Vecpiebalgas

Pie Garāžkalna, Inešu pag.

42540020277

0.1

Lauks. zemes ķīlis  pie Liedes ceļa pagrieziena

Pie Lazdukalna, Vecpiebalgas pag.

42920070529

0.7

Autoceļa P30 malā, krūmājs

Pie Lejas Sproģiem, Inešu pagasts

42540040149

6.4

Lauks. zeme ar krūmu puduriem aiz Cirstiem, robežojas ar Jumurdas pagastu, starpgabals

Pie Slimnīcas, Vecpiebalgas pag.

42920040135

2.3

Starpgabals , aizaugusi lauks. zeme aiz Greiveru slimīcas

Pie Smeiļu ielas, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag.

42920070503

1.3

Lauks. zeme aiz Smeiļu ielas 1 mājas, iznomāti 0.5 ha

Pie Zīlēm, Inešu pag.

42540020288

42540020300

0.7

0.159

Lauks. zeme Sviļos blakus Zīlēm, pretī Strautiņiem

Pļavēni, Vecpiebalgas pag.

42920040142

42540040141

1.7

1.2

Greiveru ceļa malā ,  blakus Kalna Raskumiem, lauks. zeme, daži krūmu puduri, varētu derēt apbūvei. Nomas līgums no 01.09.2020.

Priedkalnītes, Taurenes pag.

42860030353

0.3

Starpgabals starp Ķieģeļkalnu un Skujeniekiem, meža zeme bez meža

Rema, Taurenes pag.

42860010086

0.68

Ēku pamati, aizaugusi lauks. zeme

Riediņu pļavas, Vecpiebalgas pag.

42920010258

2.3

Aizaugusi lauks. zeme, starpgabals, aiz Riediņiem

Rubīni, Taurene, Taurenes pag.

42860020457

1.366

Taurenes centrā, blakus Angāriem pie autoceļa V299, plānojumā rūpnieciskā apbūve

Zemes nomas līgums no 01.04.2020.

Saimniecības ēka, Vecpiebalga, Vecpiebalgas nov.

42920070306

2.6

Daļa lauks. zemes, daži krūmu puduri, iznomāti 1.1 ha

Sīkie Vēveri, Vecpiebalgas pag.

42920050041

0.5

Aizaugusi lauks. zeme, starpgabals, aiz Vēveru muzeja, daļa pieteikta LAD     

Skolaskalns, Inešu pag.

42540040153

0.2

Pie autoceļa P33 blakus Priežkalniem, nezināmas piederības ēkas drupas

Sporta laukums, Ineši , Inešu pag., Vecpiebalgas nov.

42540020191

1.174

Inešu centrā

Staņaudu karjers, Vecpiebalgas pag.

42920010214

2.7

Izstrādāts karjers, Aiz Veckurmju fermas. Nomas līgums no 01.04 2020.

Stari, Taurenes pag.

42860010132

0.3

Pie Lībiešu mājas, bijušais piemājas dārzs

Starpgabals, Kaives pag.

42580030186

1.01

Netālu no centra , pretējā ceļa pusē  Kaives ezeram, nedaudz lauks. zeme  meža malā , daži koku puduri

Stirnēni, Kaives pag.

42580060081

4.1

Aizaugusi lauks. zeme, krūmu puduri, starpgabals, Leimaņos

Zemes nomas līgums no 01.04.2020.

Strēlnieki, Ineši, Inešu pag.

42540020129

2.2

Ēkas ar nezināmu piederību, nedaudz lauks. zemes, nedaudz  meža zemes, droši vien vajadzētu zemes gabalu sadalīt, atstāt zemi zem ēkām un pārējo kā parku

Upītes skola, Inešu pag.,

42540020354

2.3

Pie autoceļa V 341, par pajām privatizēta ēka, kas nav kadastrā, lauks. zeme un nedaudz meža

Upmala, Inešu pag.

42540050020

2.4

Ogres upes krastā , daļēji aizaugusi lauks.zeme, aiz Ilzītes ezera , starpgabals nekurienē

Upmalas, Kaives pag.

42580060075

10.5

Aizaugusi lauks. zeme, daži meža pudurīši,starpgabals aiz Lūķēniem

Upmaļi, Inešu pag.

42540060067

15.6

Uz z.g. atrodas dzīvojamā māja ar nenoskaidrotu piederību, lauks.zeme ar krūmu puduriem un retu mežu, pretī Ļavāniem

26.03.2020. Domes lēmums par sagatavošanu atsavināšanai

Vārpiņas, Taurenes pag.

42860050050

0.38

Nenoskaidrotas piederības ēkas paliekas, starpgabals, zemes vienības 42860050023 vidū

Ventiņi, Kaive , Kaives pag.

42580030054

1.1

Krūmājs ceļa malā pirms Tehnisko apkopju punkta,  iebraucot Kaivē no Taurenes

Vitttes, Dzērbene, Dzērbenes pag.

42500070155

1.9

Apdzīvotas ēkas ar nesakārtotu piederību, lielākā daļa lauks. zemes, nomas līguma nav

Zīleskalna pakāje

42920070485

42920070479

1.1

2.3

1.1 ha krūmājs

~0.5 ha lauks. zeme, krūmājs

Zvārguļi, Dzērbenes pag.

42500010094

42500020136

42500040059

0.36

0.2

2.7

Starpgabals, krūmi pie Lakstīgalām

Starpgabals, krūmi aiz Brocēniem pie Vaives pagasta robežas

Pārpurvojusies pļava ceļa malā aiz Gavariem

Zvārguļi, Kaives pag.

42580020099

42580060038

42580060132

42580080101

3.0

2.2

8.8

5.53

Starpgabals, mitra pļava pie Gaujas ar dažiem krūmu puduriem

Pie pašvaldības ceļa Kabulēni-Dzirnavas, blakus Vectaurēniem, lauksaimniecības zeme ar krūmu puduri, daļa lauku blokā

Zemes nomas līgums no 01.04.2020.

Pļavas pie Risenes ietekas Ogrē

Lauksaimniecības zeme ar dažiem krūmu puduriem blakus Brožiem, daļa lauku blokos

Zemes nomas līgums no 01.04.2020.

Zvārguļi, Taurenes pag.

42860030083

42860050095

42860050107

6.5

11.56

2.0

Starpgabals pie Zosēnu pagasta robežas aiz Strautmaļiem, daļa purvains upes krasts, neliels koku puduris

Zemes nomas līgums no 01.04.2019.

Purvāji pie Pīslas upes, starpgabali

Bez adreses, Dzērbenes pag.

42500020143

2.4

Pretī Meļlu stacijai, starp dzelzceļa joslu un pašvaldības ceļu, krūmi, koku puduris

Zvigzdupes krejotava

42920060075

0.46

Jaunpiebalgas ceļa malā , aiz Kūlām, daļa lauks. zemes pieteikta LAD  krūmi, ēkas paliekas, piederība nav zināma. Nomas līgums no 12.06.2020.

Back to top button