ZEME NOMAI UN ATSAVINĀŠANAI

SARAKSTS TIEK AKTUALIZĒTS!
Sarakstā iekļautas piederošās un piekritīgās zemes vienības, kuras nav nepieciešamas pašvaldības funkciju veikšanai un kuras iespējams nomāt vai iegūt īpašumā. „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” un Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” nosaka, ka īpašuma atsavināšanas pamatveids ir pārdošana izsolē un arī neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro izsolē. Zemes starpgabalu, kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam, drīkst atsavināt zemes īpašniekam, kura zeme robežojas ar  attiecīgo zemes starpgabalu, izsole uz šiem zemes gabaliem tiek rīkota vien tad, ja piesakās vairāki pierobežnieki. Nomas tiesību izsoli var nerīkot, ja zemes vienība tiek izmantota personiskās palīgsaimniecības vajadzībām vai tiek iznomāts starpgabals.

SARAKSTS TIEK AKTUALIZĒTS. Zvanīt, lai uzzinātu vairāk informācijas par interesējošajiem zemes gabaliem- nekustamā īpašuma speciālistēm- Dainai Slaidiņai 64170464, 26115317, Benitai Zvejniecei 22031720.

Ja zemes gabals noskatīts, jāraksta iesniegums pašvaldībai par tā iegādi vai nomu. Iesniegumu var iesniegt  Vecpiebalgas apvienības pārvaldes administratīvajā centrā, pagastu pārvaldēs Dzērbenē, Inešos, Kaivē, Taurenē  vai elektroniski, sūtot uz e-pastu vecpiebalga@vecpiebalga.lv 


Back to top button