ProjektiPROJEKTI 2011. GADS

PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS KAPACITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

     Pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana 2010.gada 21.decembrī ir noslēgta vienošanās Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/098/017 starp Vecpiebalgas novada pašvaldību un Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta „Vecpiebalgas novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde” īstenošanu.
Projekts tiks realizēts darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.2.aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

Projekta mērķis: Veicināt Vecpiebalgas novada attīstības programmas 2013.-2019.un teritorijas plānojuma 2013.-2024.izstrādes procesu, piesaistot attīstības programmas izstrādei un teritorijas plānojuma nepieciešamos ekspertu pakalpojumus.

Projekta iesniedzējs: Vecpiebalgas novada pašvaldība.

Projekta realizācijas laiks: 21.12.2010.- 31.12.2012.

Galvenās aktivitātes.
1. Vecpiebalgas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrāde un publiskā apspriešana.
2. Vecpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrāde un publiskā apspriešana.

3. Pašvaldības datu apkopošanas, uzkrāšanas un izmantošanas sistēmas izstrāde, datu bāzes izveide.

4. Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde.
5. Publicitātes pasākumi – 3 publikācijas presē un 3 publikācijas Vecpiebalgas novada pašvaldības mājas lapā www.vecpiebalga.lv, kā arī informatīvā plakāta izveidošana pašvaldības administratīvajā ēkā.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 48 291.00.
Eiropas Sociālā fonda finansējums sastāda 100% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Saistītie raksti

Back to top button