IzsolesPārvaldes jaunumi

Pašvaldības īpašuma “Jaunmelderi”, Taurenes pagastā, zemes vienības izsole

Cēsu novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamā īpašuma “Jaunmelderi”, Taurenē , Taurenes pagastā, Cēsu novadā, kadastra  Nr. 42860020158, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42860020471 1.762 ha kopplatībā.

Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 3100.00, izsoles drošības nauda EUR 310.00, solis Eur 50.00.

Izsoles sākums 2022.gada 8.aprīlī plkst.13:00. Izsoles noslēgums 2022.gada 9.maijā plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 8.04.2022. plkst.13.00 līdz 28.04.2022. plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.04.2022. jāiemaksā drošības nauda EUR 310.00 izsoles noteikumos norādītajā kontā.

Atbilstoši LR likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.² panta 2.daļai, zemes nomniekam ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamā īpašuma “Jaunmelderi” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4286 002 0471.

Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies.

Informācija: https://izsoles.ta.gov.lv, tālr. 26115317.

Saistītie raksti

Back to top button