ProjektiPROJEKTI 2021. GADS

PROJEKTU “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI” BŪS IESPĒJA TURPINĀT ARĪ NĀKAMAJĀ MĀCĪBU GADĀ

2021.gada 31. maijā noslēgsies Eiropas Sociālā fonda projekta nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta īstenošanas otrais posms, kurš tika uzsākts 2019./2020. mācību gadā. Savukārt, sākot ar 2021./2022. mācību gadu, tiek plānots sākt īstenot projekta trešo posmu.
Projektā ir iesaistītas abas Vecpiebalgas novada skolas – Vecpiebalgas vidusskola un Vecpiebalgas novada pamatskola, īstenojot dažādus mācību satura un ārpus stundu pasākumus (t.sk. interešu pulciņus un pedagoga palīga nodarbības). Īpašs atbalsts projekta ietvaros pieejamo pasākumu piedāvājumā ir STEM un vides jomā, kas aptver matemātiku, dabaszinības, ķīmiju, bioloģiju, fiziku un datoriku.
Šobrīd, ārkārtējās situācijas laikā galvenais uzsvars tiek likts uz pedagoga palīga atbalsta pasākuma nodrošināšanu, lai palīdzētu skolēniem apgūt mācību saturu, savukārt pulciņu nodarbības tiek rekomendēts atlikt un iespēju robežās pedagogus pārprofilēt uz pedagoga palīga darbu.
ESF projekta SAM: 8.3.2. projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. 2019./2021. gada plānošanas periodā Vecpiebalgas novada pašvaldībai pieejamais finansējums sastāda EUR 36 019,63.

Saistītie raksti

Back to top button