ProjektiPROJEKTI 2012. GADS

PROJEKTU VADĪTĀJA PIESAISTE VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ ADMINISTRATĪVĀS KAPACITĀTES STIPRINĀŠANĀ

2012.gada 30.janvārī noslēdzies Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros realizētais Vecpiebalgas novada pašvaldības projekts „Projektu vadītāja piesaiste Vecpiebalgas novada pašvaldībā administratīvās kapacitātes stiprināšanā”.

Vienošanās Nr.1DP1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/060.

Kopējais finansējums 18 500,00 LVL.

Projekta vispārējais mērķis ir paaugstināt Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvo kapacitāti un sekmēt konkurētspēju Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvo kapacitāti piesaistot projektu vadītāju, kas veicinātu pašvaldības autonomu funkciju kvalitatīvāku veikšanu.

Projekta ieviešanas termiņš: 30.01.2010 līdz 30.01.2012.

Projekta īstenošanas laikā realizētie projekti:

·         ESF projekts „Projektu vadītāja piesaiste Vecpiebalgas novada paš­valdības administratīvās kapacitā­tes stiprināšanai” (kopējais finan­sējums 18 500LVL, ES finansējums 100%);

·         ELFLA projekts „Vecpiebalgas pa­gasta sporta zāles vienkāršotā re­konstrukcija” (kopējais finansējums 44 292LVL, ES finansējums 90%, pašvaldības budžets 10%).

·         KF projekts „Vec­piebalgas pagasta atkritumu iz­gāztuves „Alauksts” rekultivāci­jas projekts” (kopējais finansējums 13 300LVL, Kohēzijas fonds 85%, pašvaldības finansējums 15%);

·         ELFLA projekts „Inešu tautas nama rekonstrukcija” (kopējais finansē­jums 91 644LVL, ES finansējums 90%, pašvaldības 10%);

·         ERAF projekts „Ūdenssaimnie­cības attīstība Taurenes pagasta Taurenes ciemā” I kārta (kopē­jais finansējums 165103.74 LVL, ES fi­nansējums un valsts budžeta dotācija 95%, pašvaldības 5%)

·         Latvijas zivju aizsardzības fonda projekts „Zivju resursu saglabāša­na un pavairošana Vecpiebalgas novada ezeros” (kopējais finansē­jums 4400LVL, 100% finansē Zivju fonds);

·         Latvijas zivju aizsardzības fonda projekts „Zivju resursu saglabāša­na un pavairošana Vecpiebalgas novada ezeros II” (kopējais finansē­jums 2400LVL, 100% finansē Zivju fonds);

·         Latvijas zivju aizsardzības fonda projekts „Zivju resursu saglabāša­na un pavairošana Vecpiebalgas novada ezeros III” (kopējais finansē­jums 3608.91LVL, 100% finansē Zivju fonds);

·         ELFLA projekts „Vecpiebalgas kul­tūras nama vienkāršota rekonstrukcija”(ko­pējais finansējums 64 475LVL, ES finansējums 90%, pašvaldības 10%);

·         ELFLA projekts „Ēkas rekonstruk­cija Inešu pagasta jauniešu dienas centra izveidei” (kopējais finansē­jums 70 413LVL, ES finansējums 90%, pašvaldības 10% );

·         LEADER projekts „Veselā miesā vesels gars” (kopējais finansējums 13 386LVL, ES finansējums 75%, pašvaldības 25%). Projekta mērķis ir sporta inventāra iegāde Vecpiebalgas vidusskolai un Inešu jauniešu centram;

·         LEADER projekts „Kulturālā vidē – kulturāls cilvēks” (kopējais finansējums 16 940LVL, ES finan­sējums 75%, pašvaldības 25%).

·         LEADER projekts „Jaunatnes iniciatīvas centra „Balgas Strops” labiekārtošana” (kopējais finansē­jums 5 132.88LVL, ES finansējums 75%, pašvaldības 255)

·         LEADER projekts „Pašvaldības ceļu Rāgažas – Roznēni – Gailīši un Roznēni – Mazroznēni rekons­trukcija” (kopējais finansējums 49 414LVL, ES finansējums 75%, pašvaldības 25%);

·         ERAF projekts „Gājēju drošība gar valsts autoceļu P30 Vecpiebalgā” I kārta (kopējais finansējums 111229.46 LVL ES finansējums un valsts dotācijas 88%, pašvaldības 12%)

·         LEADER projekts „Augstā kalna atdzimšana” (kopējais finansē­jums 10532LVL, ES finansējums 75%, pašvaldības 25% );

·         LEADER projekts „Radošo darbnīcu izveide” (kopējais finansē­jums 10512LVL, ES finansējums 75%, pašvaldības 25% );

·         LEADER projekts „K.Skalbes dzimto māju “Incēni” vienkāršota renovācija” (kopējais finansē­jums 7239LVL, ES finansējums 75%, pašvaldības 25% );

2012.gadā turpinās projektu realizācija:  

·         ERAF projekts „Gājēju drošība gar valsts autoceļu P30 Vecpiebalgā” II kārta (kopējais finansējums 12776.51LVL ES finansējums un valsts dotācijas 88%, pašvaldības 12%)

·         LEADER projekts „Futbola laukuma izveide un inventāra iegāde” (kopējais finansē­jums 8523.00LVL, ES finansējums 75%, pašvaldības 25% )

·         ERAF projekts „Vecpiebalgas no­vada pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija” (kopējais finansē­jums 34 497 ES finansējums 100%);

·         ERAF projekts „Ūdenssaimnie­cības attīstība Taurenes pagasta Taurenes ciemā” II kārta (kopē­jais finansējums 122286.26 LVL, ES fi­nansējums un valsts budžeta dotācija 95%, pašvaldības 5%);

·         LEADER projekts Pils parka sabiedriskā WC vienkāršota rekonstrukcija Vecpiebalgas muižā” (kopējais finansē­jums 13495LVL, ES finansējums 75%, pašvaldības 25% )

·         ESF projekts „Vecpiebalgas novada Attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde” (kopējais finansē­jums 48291.00LVL, ES finansējums 100%)

·         LSIF projekts “Vecpiebalgas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ES un ārvalstu finanšu līdzekļu piesaistē” (kopējais finansē­jums 4092.22LVL, ES finansējums 100%)

·         ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Vecpiebalgas novada Kaives ciemā” (kopējais finansē­jums 157647LVL, ES finansējums 85%, pašvaldības 15%)

·         ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas ciemā” (kopējais finansē­jums 350502.00LVL, ES finansējums 85%, pašvaldības 15%)

·         ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Vecpiebalgas novada Inešu ciemā” (kopējais finansē­jums 337956.00LVL, ES finansējums 85%, pašvaldības 15%)

Kopā no fondiem piesaistītais finansējums:

ERAF

ELFLA

EZF

ZF

ESF

KF

1 335 668.58 LVL

744 148.06 LVL

37 060.50 LVL

10 408.91 LVL

70 883.22 LVL

11 305.00LVL

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button