SPORTA KLUBI

Biedrība „Sporta klubs „Vecpiebalga””

Biedrības mērķi:

1. organizēt un radīt nepieciešamos apstākļus sporta attīstībai Vecpiebalgas novadā;
2. radīt Vecpiebalgas novada jauniešiem un bērniem izaugsmes iespējas un gatavot nacionālo izlašu kandidātus;
3. popularizēt sportu kā veselīga dzīves veida sastāvdaļu, kas veicina cilvēku vispusīgu attīstību;
4. veicināt augsta līmeņa profesionālo sportu, sasniedzot labus rezultātus nacionālajos, Eiropas un Starptautiskos čempionātos un sacensībās;
5. piedalīties Vecpiebalgas novada tēla veidošanā.

Darbības virzieni:

1. materiāli tehniskās bāzes radīšana sporta pasākumu organizēšanai un to attīstības sekmēšanai;
2. teorētiskās un praktiskās palīdzības sniegšana uzņēmumiem, organizācijām un mācību iestādēm sporta sacensību un citu pasākumu organizēšanai;
3. aktīvāko biedru apbalvošana ar prēmijām un balvām atbilstoši Biedrības materiālajām iespējām;
4. līdzekļu piesaistīšana Biedrības tehniskās bāzes radīšanai, inventāra u.c. materiālo vērtību iegādei, izgatavošanai, glabāšanai un realizācijai, īrei;
5. ziedojumu saņemšana no Latvijas un ārvalstu organizācijām, uzņēmumiem un pilsoņiem;
6. uzņēmējdarbības un saimnieciskās darbības veikšana, biedrības atribūtikas, simbolikas, metodisko materiālu, inventāra, iekārtu iegādei un sportistu atbalsta organizēšanai;
7. līgumu slēgšana ar treneriem un citiem speciālistiem par dažādu veidu sadarbību.

Valdes priekšsēdētājs: Sandis Kārkliņš
tālr.: 29479071 e-pasts: sandis.karklins@inbox.lv

 

    Šautriņu mešanas klubs “Vecpiebalga”

Biedrības mērķi:

1. Apvienot šautriņu mešanas sporta veida interesentus.
2. Popularizēt šautriņu mešanas sporta veidu un attīstīt to.
3. Radīt apstākļus biedrības biedriem regulārām treniņu nodarbībām.
4. Izstrādāt treniņu procesa rekomendācijas.
5. Sniegt metodoloģisko un praktisko palīdzību uzņēmumiem, sporta un mācību iestādēm šautriņu mešanas sporta veida sacensību organizēšanā.
6. Palielināt šautriņu mešanas spēlētāju skaitu Latvijā, iesaistot pēc iespējas vairāk jaunus šautriņu mešanas spēlētājus, neatkarīgi no sportiskās sagatavotības, vecuma, dzimuma, politiskajiem uzskatiem vai citiem kritērijiem.
7. Veicināt izcilu spēlētāju sagatavošanu ar mērķi veiksmīgi piedalīties Latvijas Republikas mēroga un starptautiskajās sacensībās.
8. Veicināt sadarbību ar valsts institūcijām, citām juridiskām un fiziskām personām, kā arī veicināt sadarbību starptautiskā līmenī izvirzīto mērķu sasniegšanai.
9. Iestāties Latvijas Darts Organizācijas sastāvā un piedalīties tās darbībā.
10. Organizēt šautriņu mešanas sacensības.
11. Pieredzes apmaiņa ar citām līdzīgām organizācijām.

Valdes priekšsēdētājs: Ilgvars Lācis tālr. 29183803 ; e-pasts: cepel65@inbox.lv

ŠMK “Vecpiebalga” mājas lapa: www.darts-vecpiebalga.lv

 

Back to top button