IzsolesPārvaldes jaunumi

TELPU NOMAS IZSOLE NEDZĪVOJAMĀ ĒKĀ “SABIEDRISKAIS CENTRS”

2018. gada 14. septembrī plkst. 9.00 Dzērbenes pagasta pārvaldes telpās „Pilī” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks nomas tiesību izsole telpai 10,4 m² platībā nedzīvojamā ēkā „Sabiedriskais centrs” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 0,21 EUR/m² (bez PVN) mēnesī, izsoles solis – 0,01 EUR
Pieteikšanās izsolei līdz 2018. gada 13. septembra plkst. 16.00. Pieteikumi iesniedzami Dzērbenes pagasta pārvaldē „Pilī” pārvaldes vadītājai.
Informācija – tālr. 26115317, Daina Slaidiņa
Izsoles noteikumi skatīt…
Publicējamā informācija par nomas objektu skatīt…

Saistītie raksti

Back to top button