ProjektiPROJEKTI 2011. GADS

ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA VECPIEBALGAS NOVADA KAIVES CIEMĀ

Š.g. 13.oktobrī tika parakstīta vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/092/011 starp Vecpiebalgas novada pašvaldību un V/A Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Kaives ciemā” realizācijai. Projekta kopējās izmaksas – Ls 192329,34, t.sk. ERAF finansējums 85% no attiecināmām izmaksām – Ls 133999,95, pašvaldības līdzfinansējums – 15% no attiecināmām izmaksām – Ls 23647,05 un neattiecināmām izmaksām – PVN 22% – Ls 34682,34.

Projektam ir izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums un pabeidzot projekta realizāciju tiks sakārtota ūdens ņemšanas vieta (artēziskā urbuma rekonstrukcija) un veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija.

Projekta vadītājas asistente Anna Caunīte

Saistītie raksti

Back to top button