Pārvaldes jaunumi

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES APRĪĻA SĒDE

Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2020. gada 23. aprīlī plkst. 15:00 Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā un ar videokonferences starpniecību.

DARBA KĀRTĪBA:
1.Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 26.03.2020. domes sēdes lēmumu izpildi.
2.Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par darbu no 2020. gada 27. februāra līdz 23. aprīlim.
3.Par nekustamā īpašuma “Lauksaimnieki” Inešos, Inešu pagastā, sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
4.Par nekustamā īpašuma “Eglaiņi” Vecpiebalgas pagastā atsavināšanas vērtības apstiprināšanu un īpašuma atsavināšanu. (D.Slaidiņa)
5.Par nekustamā īpašuma “Purvāji” Kaives pagastā atsavināšanas vērtības apstiprināšanu un īpašuma atsavināšanu. (D.Slaidiņa)
6.Par nekustamā īpašuma “Zvārguļi” Taurenes pagastā atsavināšanas vērtības apstiprināšanu un īpašuma atsavināšanu. (D.Slaidiņa)
7.Par nedzīvojamo telpu ēkā „Pils”, Dzērbenes pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
8.Par nedzīvojamo telpu ēkā „Gaismas ielā 6”, Vecpiebalgas pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu (D.Slaidiņa)
9.Par dzīvojamās ēkas „Līdumi” Dzērbenes pagastā īres tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
10.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
11.Par zemes nomas līguma izbeigšanu. (D.Slaidiņa)
12.Par zemes nomas līguma izbeigšanu. (D.Slaidiņa)
13.Par zemes nomas līguma izbeigšanu. (D.Slaidiņa)
14.Par zemes nomas līguma izbeigšanu. (D.Slaidiņa)
15.Par zemes nomas līguma izbeigšanu. (D.Slaidiņa)
16.Par zemes nomas līguma pagarināšanu.(D.Slaidiņa)
17.Par nedzīvojamo telpu ēkā „Nīderlāgs”, Inešu pagastā, nomas tiesību līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
18.Par saskaņojumu Jaunpiebalgas novada domei kustamās mantas (meža cirsmu) atsavināšanai. (I.Putniņš)
19.Par izmaiņām Dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijas sastāvā. (I.Putniņš)
20.Par precizējumiem Vecpiebalgas novada domes 2020. gada 3. aprīļa lēmumā Nr. 1 “Par atbalsta pasākumiem bērniem attālinātās apmācības laikā ēdināšanas nodrošināšanai Vecpiebalgas novada pašvaldībā”. (I.Putniņš)

21.Par aizdevuma pieprasījumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. (I.Pogule)
22.Par aizdevuma pieprasījumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. (I.Pogule)

Novada domes priekšsēdētājs: INDRIĶIS PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Back to top button