Pašvaldības jaunumi

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES APRĪĻA SĒDE

Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2021. gada 22. aprīlī plkst.15:00 ar videokonferences starpniecību.
DARBA KĀRTĪBA:
1.Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 25.02.2021., 25.03.2021. un 08.04.2021. domes sēdes lēmumu izpildi.
2.Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par darbu no 2021.gada 25.februāra līdz 2021.gada 22.aprīlim.
3.Par pašvaldības pārvaldes uzdevuma deleģēšanu tūrisma jomā. (S.Straupe)
4.Par precizējumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 3/2021 “Par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu”. (S.Straupe)
5.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2020.gada pārskata apstiprināšanu. (I.Pogule)
6.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikuma apstiprināšanu. (L.Burdaja)
7.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības grantu konkursa nolikuma apstiprināšanu. (L.Burdaja)
8.Par nekustamā īpašuma “Mazmeļļi” izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
9.Par nekustamā īpašuma “Dabari” Inešu pagastā atsavināšanu. (D.Slaidiņa)
10.Par nekustamā īpašuma “Vecbaldiešēni” Inešu pagastā atsavināšanu. (D.Slaidiņa)
11.Par nekustamā īpašuma “Kalna Ozoliņi” Vecpiebalgas pagastā atsavināšanu. (D.Slaidiņa)
12.Par nekustamā īpašuma “Klinklāvas saimniecība” Dzērbenes pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
13.Par nekustamā īpašuma “Pie Purmaļiem” Inešu pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
14.Par nekustamā īpašuma “Piebaldzēni”-15 Vecpiebalgas pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
15.Par nedzīvojamo telpu ēkā „Sabiedriskais centrs”, Dzērbenes pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
16.Par nedzīvojamo telpu ēkā “Zemnieki”, īpašumā „Inešu pamatskola”, Ineši, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
17.Par nekustamā īpašuma “Kleivas-Tašķēni” Vecpiebalgas pagastā iegūšanu īpašumā. (D.Slaidiņa)
18.Par zemes nomas līgumu izbeigšanu. (D.Slaidiņa)
19.Par zemes nomas līguma izbeigšanu. (D.Slaidiņa)
20.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
21.Par medību tiesību nodošanu biedrībai “MMK Vecpiebalga”. (D.Slaidiņa)
22.Par nekustamā īpašuma “Jaunsviļi”, Inešu pagastā, daļas nomas tiesību izsoli. (D.Slaidiņa)
23.Par nekustamā īpašuma “Centrs 2”, Inešu pagastā, daļas nomas tiesību izsoli. (D.Slaidiņa)
24.Par nekustamā īpašuma “Centrs 4”, Inešu pagastā, daļas nomas tiesību izsoli. (D.Slaidiņa)
25.Par zemes vienības “Gotiņas”, Inešu pagastā, nomas tiesību izsoli. (D.Slaidiņa)
26.Par lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu “Mežmalas”, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā. (Dz.Jukēvics)
27.Par grozījumiem 2018.gada 27.marta Nomas līgumā Nr.10-3/20 .(Dz.Jukēvics)
28.Par atbalsta pasākumiem attālinātā mācību procesa laikā – ēdināšanas nodrošināšanai Vecpiebalgas novada pašvaldībā. (I.Putniņš)

Interesentiem ir iespēja piedalīties domes sēdē attālināti. Lai pieslēgtos sēdei tiešsaistē,
zvanīt uz tālr. 22008446 vai rakstīt dome@vecpiebalga.lv .

Saistītie raksti

Back to top button