Pārvaldes jaunumi

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES AUGUSTA SĒDE

Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2020. gada 27. augustā plkst. 15:00“Pilī” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā.

DARBA KĀRTĪBA:

1.Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 25.06.2020., 02.07.2020., 23.07.2020. un 11.08.2020. domes sēdes lēmumu izpildi.

2.Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par darbu no 2020. gada 25. jūnija līdz 27. augustam.

3.Par Vecpiebalgas novada Jaunatnes lietu nodaļas dalību programmas Eiropas Solidaritātes korpuss projektu konkursā. (L.Ķaukule)

4.Par mācību procesa organizēšanu Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēs. (I.Strelkova, A.Sakss)

5.Par grozījumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības 2020. gada amata vienību sarakstā. (L.Burdaja)

6.Par brīvpusdienu piešķiršanu izglītojamajiem Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gadam. (I.Pogule)

7.Par nekustamā īpašuma  Gaujas iela 5-19Taurenē, Taurenes pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)

8.Par nekustamā īpašuma „Lejas Birzītes” Inešu pagastā  izsoles rezultātu apstiprināšanu.  (D.Slaidiņa)

9.Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Peugeot Partner  atsavināšanu  un atsavināšanas vērtības apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)

10.Par  nedzīvojamo telpu ēkā „Zemnieki”, īpašumā “Inešu pamatskola” Inešos, Inešu pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)

11.Par nedzīvojamo telpu īpašumā „Gaismas iela 4”, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā,  nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)

12.Par zemes nomas līguma izbeigšanu. (D.Slaidiņa)

13.Par nekustamā īpašuma „Noras” Inešu pagastā nomas tiesību izsoli. (D.Slaidiņa)

14.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)

15.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Purmaļi” Kaives  pagastā. (D.Slaidiņa)

16.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Aizpurītes” Kaives  pagastā. (D.Slaidiņa)

17.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Dzirkaļi” Taurenes pagastā. (D.Slaidiņa)

18.Par nekustamā īpašuma “Apaļais šķūnis” Taurenes pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)

19.Par nekustamā īpašuma “Kļaviņi” Taurenes pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)

20.Par nekustamā īpašuma “Kalna Ozoliņi” Vecpiebalgas pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)

21.Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību līguma izbeigšanu īpašumā “Pils”, Dzērbenes pagastā. (D.Slaidiņa)

22.Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību līguma izbeigšanu īpašumā “Sabiedriskais centrs”, Dzērbenes pagastā. (D.Slaidiņa)

23.Par nekustamā īpašuma “Šķūnis Jēkuļos” Inešu pagastā nomas tiesību izsoli. (D.Slaidiņa)

24.Par zemes vienības “Kalves” Vecpiebalgas pagastā piekritību pašvaldībai. (D.Slaidiņa)

Novada domes priekšsēdētājs:           INDRIĶIS PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Back to top button