Pašvaldības jaunumi

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES DECEMBRA SĒDE

Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2019. gada 27. decembrī plkst. 14:00 “Pilī” Inešos, Inešu pagastā.
DARBA KĀRTĪBA:

1.Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 28.11.2019. domes sēdes lēmumu izpildi.
2.Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par darbu no 2019. gada 26. septembra līdz 2019. gada 27. decembrim.
3.Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2/2019 “Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2019. gadam”. (I.Pogule)
4.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2020. gada amata vienību saraksta apstiprināšanu. (L.Burdaja)
5.Par grozījumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības noteikumos “Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”. (L.Burdaja)
6.Par atļauju SIA “Vecpiebalgas Doktorāts” slēgt telpu (daļas) Gaismas ielā 1a, Vecpiebalgā, apakšnomas līgumu. (Dz.Jukēvics)
7.Par telpu nomas maksu Taurenes un Dzērbenes muižā. (Dz.Jukēvics)
8.Par zemes nomas līgumu pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
9.Par zemes nomas līgumu pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
10.Par nedzīvojamo telpu ēkā  „Sabiedriskais centrs”  Dzērbenē , Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
11.Par nomai un atsavināšanai paredzēto zemes vienību  saraksta apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
12.Par  nedzīvojamo telpu  ēkā „Lauksaimnieki”, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
13.Par cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
14.Par cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)

Novada domes priekšsēdētājs:           I.PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Back to top button