Pārvaldes jaunumi

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES DECEMBRA SĒDE

Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2020. gada 23. decembrī plkst. 13:00 ar videokonferences starpniecību.
DARBA KĀRTĪBA:
1.Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 26.11.2020. un 09.11.2020. domes sēdes lēmumu izpildi.
2.Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par darbu no 2020.gada 22.oktobra līdz 23.decembrim.
3.Par jaunizveidojamā Cēsu novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu. (L.Burdaja)
4.Par jaunizveidojamā Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 202.-2035.gadam izstrādes uzsākšanu. (L.Burdaja)
5.Par grozījumiem Vecpiebalgas novada domes 24.09.2020 saistošajos noteikumos Nr.5/2020 “Par Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”.(I.Skuķe)
6.Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. (Dz.Jukēvics)
7.Par saistošo noteikumu Nr.9/2020 “Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Vecpiebalgas novadā”” apstiprināšanu. (Dz.Jukēvics)
8.Par ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju atbrīvošanu no nomas maksas. (Dz.Jukēvics)
9.Par finansiālu atbalstu grāmatas “Lilija Dzene. Izmeklēti raksti” izdošanā.
10.Par nekustamā īpašuma “Silmalas”, Inešu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
11.Par nedzīvojamo telpu ēkā „Pils”, Inešu pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
12.Par nekustamā īpašuma „Grīšļi”, Dzērbenes pagastā, atsavināšanu un atsavināšanas vērtības apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
13.Par nekustamā īpašuma „Apaļais šķūnis”, Taurenes pagastā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
14.Par nekustamā īpašuma „Pie Butlēriem” Vecpiebalgas pagastā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
15.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Gatēni”, Vecpiebalgas pagastā. (D.Slaidiņa)
16.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Mazvīndedži”, Vecpiebalgas pagastā. (D.Slaidiņa)
17.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
18.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
19.Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
20.Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
21.Par nekustamā īpašuma „Čabu sila karjers”, Vecpiebalgas pagastā, sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
22.Par ūdenstilpes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
23.Par zemes nomas līguma precizēšanu. (D.Slaidiņa)
24.Par precizējumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikumā. (S.Lazdiņa)
25.Par grozījumiem 2020.gada amata vienību sarakstā. (L.Burdaja)

Saistītie raksti

Back to top button