NovadsPārvaldes jaunumi

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES DECEMBRA SĒDE

Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2018. gada 27. decembrī plkst. 15.00 “Pilī” Inešos, Inešu pagastā.
DARBA KĀRTĪBA:

 1. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 22.11.2018. domes sēdes lēmumu izpildi.
 2. Par saistošo noteikumu Nr. 10/2018 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 25.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2018. gadam” apstiprināšanu. (G.Janševica)
 3. Par saistošo noteikumu Nr.11/2018 “Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 25.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.2/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu. (S.Straupe)
 4. Par grozījumiem nomas līgumā Nr.7-15/501 ar SIA “Granulu mobilais siltums”. (S.Straupe)
 5. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības informācijas sistēmas drošības politikas apstiprināšanu. (A.Ankravs)
 6. Par Vecpiebalgas novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam termiņa pagarināšanu. (G.Upena)
 7. Par sadarbības memorandu. (G.Upena)
 8. Par grozījumu Vecpiebalgas novada pašvaldības brīvprātīgā darba nolikumā apstiprināšanu. (B.Roze)
 9. Par saistošo noteikumu Nr.12/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
 10. Par nedzīvojamo telpu “Upmalas”-2 Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
 11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
 12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
 13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
 14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
 15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
 16. Par medību tiesību nodošanu medību klubam “Klubs Jānīši”. (D.Slaidiņa)
 17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Liepas”-6 Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
 18. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019. gada amata vienību saraksta apstiprināšanu. (L.Burdaja)
 19. Par AS “CATA” reorganizācijas prospektu un starpperioda saimnieciskās darbības pārskatu. (S.Straupe)

Novada domes priekšsēdētājs:  I.PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Back to top button