Pārvaldes jaunumi

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES JANVĀRA SĒDE

Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2020. gada 23. janvārī plkst. 15:00 “Pilī” Inešos, Inešu pagastā.
DARBA KĀRTĪBA:
1.Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 27.12.2019. domes sēdes lēmumu izpildi.
2.Par saistošajiem noteikumiem Nr.1/2020 „Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets 2020.gadam”. (I.Pogule)
3.Par izmaksām 2019.gadā uz vienu audzēkni izglītības iestādē pašvaldību savstarpējiem norēķiniem. (I.Pogule)
4.Par darba samaksu tautas mākslas kolektīvu vadītājiem no valsts mērķdotācijas. (I.Pogule)
5.Par valsts mērķdotācijas sadalījumu Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēm laika periodam no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam. (I.Pogule)
6.Par brīvpusdienu piešķiršanu 1.- 4.klašu izglītojamajiem Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēs no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.maijam. (I.Pogule)
7.Par grozījumiem 2020.gada amata vienību sarakstā. (L.Burdaja)
8.Par nekustamā īpašuma “Ozoliņi”, Dzērbenes pagastā, sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
9.Par nekustamā īpašuma „Kalna Kaibēnu muzejs”, Vecpiebalgas pagastā, lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas tiesību izsoli. (D.Slaidiņa)
10.Par telpu nedzīvojamā ēkā „Pils”, Dzērbenes pagastā, nodošanu nomā. (D.Slaidiņa)
11.Par nedzīvojamo telpu ēkā „Nēķina muiža”, Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, telpu nomas tiesību līguma izbeigšanu. (D.Slaidiņa)
12.Par zemes nomas līgumu pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
13.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
14.Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu juridiskām personām, kas izslēgtas no Uzņēmuma reģistra. (D.Slaidiņa)
15.Par nedzīvojamo telpu ēkā „Sabiedriskais centrs”, Dzērbenē , Dzērbenes pagastā, nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
16.Par zemes nomas līguma izbeigšanu. (D.Slaidiņa)

Novada domes priekšsēdētājs: I.PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Back to top button