Pārvaldes jaunumi

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES JANVĀRA SĒDE

Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2019. gada 24. janvārī plkst. 15:00 “Pilī” Inešos, Inešu pagastā.

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 27.12.2018. domes sēdes lēmumu izpildi.
 2. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par darbu no 2018. gada 22. novembra līdz 2019. gada 24. janvārim.
 3. Par Vecpiebalgas vidusskolas vizuāli plastiskās mākslas programmas īstenošanas vietu. (S.Straupe)
 4. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019 .gada amata vienību saraksta apstiprināšanu. (L.Burdaja)
 5. Par izmaksām 2019. gadā uz vienu audzēkni izglītības iestādē pašvaldību savstarpējiem norēķiniem. (I.Pogule)
 6. Par darba samaksu tautas mākslas kolektīvu vadītājiem no valsts mērķdotācijas. (I.Pogule)
 7. Par aizdevuma pieprasījumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. (I.Pogule)
 8. Par maksas pakalpojumu par Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāles izmantošanu. (I.Pogule)
 9. Par Vecpiebalgas novada domes komisiju sastāvu. (S.Straupe)
 10. Par nekustamā īpašuma “Centrs 1” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
 11. Par nekustamā īpašuma “Līdumi” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
 12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
 13. Par nekustamā īpašuma “Pagasta zeme” Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
 14. Par pilnvarojumu biedrībai “Zaļo ceļu asociācija”. (S.Straupe)

Novada domes priekšsēdētājs: INDRIĶIS PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Back to top button