Pārvaldes jaunumi

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES JŪNIJA SĒDE

Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2020. gada 25. jūnijā plkst.15:00 “Pilī” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā.
DARBA KĀRTĪBA
1.Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 28.05.2020. domes sēdes lēmumu izpildi.
2.Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par darbu no 2020. gada 23. aprīļa līdz 25. jūnijam.
3.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. (M.Siliņa)
4.Par nomas līguma Nr.5-40.3/94 pārjaunojumu. (Dz.Jukēvics)
5.Par saistošo noteikumu “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Vecpiebalgas novadā” apstiprināšanu. (Dz.Jukēvics)
6.Par telpu “Zemnieki” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomu bērnu nometnes organizēšanai. (Dz.Jukēvics)
7.Par nolikuma “Amatnieku tirgus Vecpiebalgā” apstiprināšanu. (Z.Ruicēna)
8.Par Zeķu adīšanas konkursa “Mācies, meitiņ, zeķi adīt” nolikuma apstiprināšanu. (Z.Ruicēna)
9.Par nekustamā īpašuma “Lejas Birzītes” Inešu pagastā atsavināšanu un atsavināšanas vērtības apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
10.Par dzīvokļa īpašuma Gaujas iela 5-19 Taurenes pagastā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
11.Par nekustamā īpašuma “Starpgabals” Kaives pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
12.Par nekustamā īpašuma “Patērētāji” Inešu pagastā sadalīšanu un sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
13.Par nekustamā īpašuma “Leimaņkalns” Inešu pagastā sadalīšanu un sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
14.Par nekustamā īpašuma „Ezeri” Kaives pagastā sadalīšanu un piekritību pašvaldībai. (D.Slaidiņa)
15.Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Peugeot Partner atsavināšanu un atsavināšanas vērtības apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
16.Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VW Caravelle atsavināšanu un atsavināšanas vērtības apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
17.Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa Mercedes Benz 0309 atsavināšanu un atsavināšanas vērtības apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
18.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Tuči” Taurenes pagastā. (D.Slaidiņa)
19.Par nedzīvojamo telpu ēkā „Pils” Inešu pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
20.Par nedzīvojamo telpu ēkā „Vecmuiža” Taurenes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
21.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
22.Par nekustamā īpašuma “Mežšķeperi” Kaives pagastā piekritību pašvaldībai. (D.Slaidiņa)
23.Par nekustamā īpašuma “Veckauliņi” Vecpiebalgas pagastā piekritību pašvaldībai. (D.Slaidiņa)
Novada domes priekšsēdētājs: INDRIĶIS PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Back to top button