Pašvaldības jaunumi

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES KOMITEJU NOVEMBRA SĒDE

Finanšu komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas apvienotā sēde notiks 2020. gada 19. novembrī plkst. 15:00 ar videokonferences starpniecību.

DARBA KĀRTĪBA:

1.Par Vecpiebalgas novada domes 22.10.2020. saistošo noteikumu Nr. 7/2020  “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Vecpiebalgas novadā” precizēšanu. (Dz.Jukēvics)

2.Par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādi un mērķdotācijas saņemšanu. (L.Burdaja)

3.Par atbalstu Vecpiebalgas novada skolēnu radošajām izpausmēm.

4.Par finansiālu atbalstu grāmatas “Dzērbenes vectēva stāsti” izdošanai.

5.Par nekustamā īpašuma “Pagasta zeme” Vecpiebalgas pagastā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)

6.Par nekustamā īpašuma “Aizpekļi” Taurenes pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)

7.Par nekustamā īpašuma “Vidiņi” Kaives pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)

8.Par nekustamo īpašumu „Čabu karjers”, “Staņaudu karjers”, “Stirnēni’, “Lībiešu kalns”, “Kalna Ozoliņi’ sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)

9.Par nekustamā īpašuma “Garnis” Kaives pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)

10.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Leimaņkalns” Inešu pagastā. (D.Slaidiņa)

11.Par zemes nomas līgumu noslēgšanu. (D.Slaidiņa)

12.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)

13.Par telpu patapinājuma līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)

14.Par telpu nedzīvojamā ēkā „Pils” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, nodošanu nomā. (D.Slaidiņa)

Saistītie raksti

Back to top button