Pārvaldes jaunumi

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES KOMITEJU SĒDE 18.02.2021.

Finanšu komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas apvienotā sēde notiks 2021. gada 18. februārī plkst. 15:00 ar videokonferences starpniecību.
DARBA KĀRTĪBA:
1.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības Bāriņtiesas sastāvu.
2.Par saistošo noteikumu “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” apstiprināšanu. (Dz.Jukēvics)
3.Par saistošo noteikumu “Par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu” apstiprināšanu. (Dz.Jukēvics)
4.Par Vecpiebalgas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam aktualizētā Rīcības plāna un Investīciju plāna apstiprināšanu. (L.Burdaja)
5.Par reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu. (L.Burdaja)
6.Par Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu. (Dz.Jukēvics)
7.Par precizējumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4/2019 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Vecpiebalgas novadā”.
8.Par atkāpšanos no dāvinājuma līguma.
9.Par finansiālu atbalstu piemiņas vietas izveidei pie Amatas stacijas.
10.Par nekustamā īpašuma „Apaļais šķūnis” Taurenes pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
11.Par nekustamā īpašuma „Pie Butlēriem” Vecpiebalgas pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
12.Par nekustamā īpašuma „Mazmeļļi” Dzērbenes pagastā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
13.Par nekustamā īpašuma Dzērbenes pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
14.Par nekustamo īpašumu „Dainas” un “Kalna Dainas”Dzērbenes pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
15.Par nekustamā īpašuma „Pie Vistiņām” Vecpiebalgas pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
16.Par zemes ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Gavari” Dzērbenes pagastā sadalīšanai. (D.Slaidiņa)
17.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
18.Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)

Sēdes ir atklātas! Interesentiem ir iespēja piedalīties domes sēdē attālināti. Par pieslēgšanos sēdes tiešsaistei zvanīt uz tālr. 22008446 vai rakstīt dome@vecpiebalga.lv .

Saistītie raksti

Back to top button