Pārvaldes jaunumi

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES MAIJA SĒDE

Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2019. gada 23. maijā plkst. 15:00 “Pilī” Inešos, Inešu pagastā.
DARBA KĀRTĪBA:

 1. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 25.04.2019. domes sēdes lēmumu izpildi.
 2. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par darbu no 2019. gada 28. marta līdz 2019. gada 23. maijam.
 3. Par Vecpiebalgas novada Attīstības programmas 2013.-2020. gadam aktualizētā Rīcības plāna un Investīciju plāna apstiprināšanu. (S.Straupe)
 4. Par Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāna apstiprināšanas termiņa izmaiņām. (S.Straupe)
 5. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības noteikumu “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Vecpiebalgas novadā” apstiprināšanu. (T.Praulītis)
 6. Par grozījumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības 2010. gada 21. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 “Kārtība, kādā Vecpiebalgas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem”. (Dz.Jukēvics)
 7. Par grozījumiem Vecpiebalgas novada pašvaldības 2011. gada 19. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2011 “Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Vecpiebalgas novadā”. (Dz.Jukēvics)
 8. Par grozījumiem Vecpiebalgas novada domes 28.02.2019. saistošajos noteikumos Nr.2/2019 “Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2019. gadam”. (I.Pogule)
 9. Par aizdevuma pieprasījumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. (I.Pogule)
 10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
 11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
 12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
 13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
 14. Par zemes nomas līguma izbeigšanu un noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
 15. Par nedzīvojamo telpu  „Zemzaros”  Dzērbenē ,Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas līguma pagarināšanu un dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
 16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ezerlīči” Taurenes pagastā. (D.Slaidiņa)
 17. Par Arāja ezera apsaimniekošanas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
 18. Par nekustamā īpašuma “Talkaskalns” Vecpiebalgas pagastā atsavināšanas vērtības apstiprināšanu un īpašuma atsavināšanu. (D.Slaidiņa)
 19. Par nekustamā īpašuma “Mazpuriņi” Dzērbenes pagastā atsavināšanas vērtības apstiprināšanu un īpašuma atsavināšanu. (D.Slaidiņa)
 20. Par nekustamā īpašuma “Mārpuriņi” Dzērbenes pagastā ½ domājamās daļas atsavināšanas vērtības apstiprināšanu un īpašuma atsavināšanu .(D.Slaidiņa)
 21. Par telpu nedzīvojamā ēkā “Nīderlāgs” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apz.4254 002 0358 001, nodošanu nomā. (D.Slaidiņa)
 22. Par telpu nedzīvojamā ēkā „Pils”, kadastra apz. 4254 002 0312 001, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, nodošanu nomā. (D.Slaidiņa)
 23. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam.

Novada domes priekšsēdētājs:                        I.PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button