Pārvaldes jaunumi

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES MARTA SĒDE

Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2021. gada 25. martā plkst.15:00 ar videokonferences starpniecību.
DARBA KĀRTĪBA:
1.Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 25.02.2021. domes sēžu lēmumu izpildi.
2.Par 2020. gada slēguma inventarizācijas rezultātiem Vecpiebalgas novada pašvaldībā un tās izpildinstitūcijās. (I.Pogule)
3.Par saistošo noteikumu Nr.4/2021 “Par pabalstu audžuģimenē ievietota bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei” apstiprināšanu. (Dz.Jukēvics)
4.Par valsts aizdevuma pieprasījumu Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai. (Dz.Jukēvics)
5.Par atbalsta pasākumiem attālinātā mācību procesa laikā – ēdināšanas nodrošināšanai Vecpiebalgas novada pašvaldībā. (I.Putniņš)
6.Par “Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāna 2020.-2024.gadam” precizēšanu. (B.Zvejniece)
7.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm. (V.Burjots)
8.Par cirsmu izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumā “Pie Kauguļiem” Inešu pagastā. (D.Slaidiņa)
9.Par cirsmu izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumā “Mežšķeperi” Kaives pagastā. (D.Slaidiņa)
10.Par nekustamā īpašuma “Garnis” Kaives pagastā atsavināšanu. (D.Slaidiņa)
11.Par nekustamā īpašuma “Līdumi” Dzērbenes pagastā atsavināšanu. (D.Slaidiņa)
12.Par nekustamā īpašuma “Grīšļi” Dzērbenes pagastā atsavināšanas noteikumiem. (D.Slaidiņa)
13.Par nekustamā īpašuma “Kagaiņu kalns” Vecpiebalgas pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
14.Par nekustamā īpašuma “Liepiņas” Dzērbenes pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
15.Par zemes vienības “Jaunjēkuļi” Inešu pagastā piekritību pašvaldībai. (D.Slaidiņa)
16.Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izbeigšanu ēkā „Sabiedriskais centrs” Dzērbenes pagastā. (D.Slaidiņa)
17.Par telpas nedzīvojamā ēkā „Sabiedriskais centrs” Dzērbenes pagastā nodošanu nomā. (D.Slaidiņa)
18.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
19.Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
20.Par zemes nomas līguma precizēšanu. (D.Slaidiņa)
21.Par telpu nedzīvojamā ēkā “Zemnieki” Inešu pagastā nodošanu nomā. (D.Slaidiņa)
22.Par nekustamā īpašuma „Kalna Baltaci” Vecpiebalgas pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
Interesentiem ir iespēja piedalīties domes sēdē attālināti. Lai pieslēgtos sēdei tiešsaistē,
zvanīt uz tālr. 22008446 vai rakstīt dome@vecpiebalga.lv .

Saistītie raksti

Back to top button