Pašvaldības jaunumi

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES NOVEMBRA SĒDE

Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2020. gada 26. novembrī plkst. 13:30 ar videokonferences starpniecību.

DARBA KĀRTĪBA:

1.Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 22.10.2020. un 05.11.2020. domes sēdes lēmumu izpildi.

2.Par Vecpiebalgas novada domes 22.10.2020. saistošo noteikumu Nr. 7/2020  “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Vecpiebalgas novadā” precizēšanu. (Dz.Jukēvics)

3.Par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādi un mērķdotācijas saņemšanu. (L.Burdaja)

4.Par finansiālu atbalstu projekta “Mana zeme dzimtā” īstenošanai. (I.Putniņš)

5.Par finansiālu atbalstu grāmatas “Dzērbenes vectēva stāsti” izdošanai. (I.Putniņš)

6.Par nekustamā īpašuma “Pagasta zeme” Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, atsavināšanas vērtības apstiprināšanu un īpašuma atsavināšanu. (D.Slaidiņa)

7.Par nekustamā īpašuma “Aizpekļi” Taurenes pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)

8.Par nekustamā īpašuma “Vidiņi” Kaives pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)

9.Par nekustamo īpašumu „Čabu karjers”, “Staņaudu karjers”, “Stirnēni’, “Lībiešu kalns”, “Kalna Ozoliņi” sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)

10.Par nekustamā īpašuma “Garnis” Kaives pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)

11.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Leimaņkalns” Inešu pagastā. (D.Slaidiņa)

12.Par zemes nomas līgumu noslēgšanu. (D.Slaidiņa)

13.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)

14.Par zemes nomas līguma izbeigšanu. (D.Slaidiņa)

15.Par  nedzīvojamo telpu patapinājuma  līguma noslēgšanu īpašumā Norkalni 2” Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā. (D.Slaidiņa)

16.Par telpu nedzīvojamā ēkā „Pils” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, nodošanu nomā. (D.Slaidiņa)

Saistītie raksti

Back to top button