Pārvaldes jaunumi

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES NOVEMBRA SĒDE

Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2019. gada 28. novembrī plkst. 15:00 “Pilī” Inešos, Inešu pagastā.
DARBA KĀRTĪBA:

1.Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 24.10.2019. domes sēdes lēmumu izpildi.
2.Vecpiebalgas novada Bāriņtiesas atskaite par darbu.
3.Par dalību Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. (D.Šatrovska)
4.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības Grantu konkursa rezultātu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu.(Dz.Jukēvics)
5.Par precizējumiem maksas pakalpojumu sarakstā. (Dz.Jukēvics)
6.Par jogas vingrošanas interešu grupas atbrīvošanu no nomas maksas par Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas iestādes sporta klases izmantošanu. (Dz.Jukēvics)
7.Par Vecpiebalgas novada sporta spēļu komandu un vingrošanas interešu grupas atbrīvošanu no nomas maksas par Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāles izmantošanu. (Dz.Jukēvics)
8.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm. (V.Burjots)
9.Par nomai un atsavināšanai paredzēto telpu saraksta apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
10.Par nedzīvojamās telpas ēkā “Pils” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
11.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Lēģeri” Dzērbenes pagastā. (D.Slaidiņa)
12.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašuma “Lejas Vēveri” Vecpiebalgas pagastā. (D.Slaidiņa)
13.Par cirsmu izsoli īpašumā “Mežrijas”Kaives pagastā. (D.Slaidiņa)
14.Par cirsmu izsoli īpašumā “Alainītes” Kaives pagastā. (D.Slaidiņa)
15.Par nedzīvojamo telpu ēkā “Lauksaimnieki” Inešos, Inešu pagastā, nodošanu nomā. (D.Slaidiņa)
16.Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D.Slaidiņa)
17.Par nekustamā īpašuma “Gaujas iela 3-4” Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, izsoles rezultātu apstirpināšanu. (D.Slaidiņa)
18.Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā. (Dz.Jukēvics)
19.Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam. (Dz.Jukēvics)

Novada domes priekšsēdētājs: I.PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Back to top button