Pārvaldes jaunumi

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES OKTOBRA SĒDE

Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2020. gada 22. oktobrī plkst.15:00 “Pilī” Inešos, Inešu pagastā, un ar videokonferences starpniecību.

DARBA KĀRTĪBA

1.Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 24.09.2020. un 08.10.2020. domes sēdes lēmumu izpildi.

2.Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par darbu no 2020. gada 27. augusta līdz 22. oktobrim.

3.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2020. gada 22. oktobra saistošo noteikumu Nr. 6/2020 “Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2019. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 8/2019 ““Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”” apstiprināšanu. (Dz.Jukēvics)

4.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2020. gada 22. oktobra saistošo noteikumu Nr.7/2020 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Vecpiebalgas novadā” apstiprināšanu. (Dz.Jukēvics)

5.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm. (V.Burjots)

6.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības akcijas “Vecpiebalga, mirdzi!” nolikuma apstiprināšanu. (L.Burdaja)

7.Par nekustamā īpašuma “Silmalas”, Inešu pagastā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.  (D.Slaidiņa)

8.Par nekustamā īpašuma “Līdumi”, Dzērbenes pagastā, sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)

9.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Egļupes” Taurenes  pagastā.  (D.Slaidiņa)

10.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vecrauši” Kaives  pagastā.  (D.Slaidiņa)

11.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Gavari” Dzērbenes  pagastā.  (D.Slaidiņa)

12.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Jaunbrekti” Vecpiebalgas  pagastā.  (D.Slaidiņa)

13.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Raskumi” Vecpiebalgas pagastā.  (D.Slaidiņa)

14.Par zemes nomas līguma izbeigšanu. (D.Slaidiņa)

15.Par medību tiesību nodošanu Mednieku klubam “Veselava”. (D.Slaidiņa)

16.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Cīruļpļavas” Vecpiebalgas pagastā. (D.Slaidiņa)

17.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada jaunietis”. (A.Caunīte-Bērziņa)

18.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva sportā”. (A.Caunīte-Bērziņa)

19.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva kultūrā”. (A.Caunīte-Bērziņa)

20.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva uzņēmējdarbībā”. (A.Caunīte-Bērziņa)

21.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada balva apkalpojošā sfērā”. (A.Caunīte-Bērziņa)

22.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „No sirds uz sirdi”. (A.Caunīte-Bērziņa)

23.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada skolotājs”. (A.Caunīte-Bērziņa)

24.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu nominācijā „Gada pirmsskolas izglītības darbinieks”. (A.Caunīte-Bērziņa)

25.Par nominācijas „Vecpiebalgas novada lepnums” piešķiršanu. (A.Caunīte-Bērziņa)

Saistītie raksti

Back to top button