2010BUDŽETS

Vecpiebalgas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 1 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2010.gadam”.

LATVIJAS REPUBLIKA

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000057259,

Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV – 4122

tālr./fakss: 641 07279 vecpiebalga.novads@inbox.lv, www.vecpiebalga.lv

 


Vecpiebalgas novada Domes sēdes
29.01.2010.,prot.Nr. 2,
§ Nr.1

Apstiprināts
ar Vecpiebalgas novada Domes
2010.gada 29.janvāra lēmumu (prot.Nr.2, § Nr.1)

Vecpiebalgas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 1
„Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2010.gadam”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu,
likumu “Par pašvaldību budžetiem”,
likumu “Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”

Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada Domes 27.01.2010. Finanšu komitejas atzinumu Nr. , Vecpiebalgas novada Dome nolemj:

  1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžetu 2010.gadam ieņēmumos 2 724 712,- latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
  2. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžetu 2010.gadam izdevumos 2 987 601,- latu, atmaksājamo VK aizdevumu no ESF finansēto projektu realizācijas atgūtajiem līdzekļiem Ls 328 743,- apmērā, (kopā Ls 3 316 344,-) saskaņā ar pielikumu Nr.1.
  3. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības speciālo budžetu ieņēmumos 143 044,-latu apmērā un izdevumos 235 256,- latu apmērā, atmaksājamo VK aizdevumu no ESF finansēto projektu realizācijas atgūtajiem līdzekļiem Ls 62 694,- apmērā, (kopā Ls 297 950,-), saskaņā ar pielikumu Nr.2.
  4. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu summu 145348,- latu apmērā saskaņā ar VK kredītu atmaksas grafiku.
  5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2010.gada budžetu.
  6. Pilnvarot Vecpiebalgas novada Domes priekšsēdētāju Ellu Frīdvaldi-Andersoni uz rīkojuma pamata veikt naudas līdzekļu noguldījumus Latvijas bankās un naudas līdzekļu izvietošanu atvērtajā ieguldījumu fondā ”Latu rezerves fonds”.
  7. Apstiprināt aizņēmuma summu Valsts kasē 560678,- Vecpiebalgas novada pašvaldības līdzfinansētajiem projektiem saskaņā ar pielikumu Nr. 3.

 

  1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

 

Vecpiebalgas novada Domes priekšsēdētāja                             Ella Frīdvalde-Andersone

Saistītie raksti

Back to top button