2011BUDŽETS

Vecpiebalgas novada domes saistošie noteikumi Nr. 11/2011 par grozījumiem 16.02.2011.g. saistošajos noteikumos Nr. 02/2011 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2011.gadam”.

Apstiprināti
ar Vecpiebalgas novada domes
2011.gada 21. septembra lēmumu (prot.Nr. 12, § 2)

Vecpiebalgas novada domes saistošie noteikumi Nr. 11/2011 par grozījumiem 16.02.2011.g. saistošajos noteikumos Nr. 02/2011
„Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2011.gadam”.

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu,
likumu “Par pašvaldību budžetiem”,
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likumu

Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada domes 14.09.2011. Finanšu komitejas atzinumu, protokols Nr. 9, Vecpiebalgas novada dome nolemj:

1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam ieņēmumos 2 916 001,- latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 1.

2. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam izdevumos 3 228 502,- latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 1.

3. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības speciālo budžetu ieņēmumos 100 797,-latu apmērā un izdevumos 258 154,- latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr .2.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja                              Ella Frīdvalde-Andersone

Pamatbudžeta grozījumi šeit

Speciālā budžeta grozījumi šeit

Saistītie raksti

Back to top button