2010BUDŽETS

Vecpiebalgas novada Domes saistošie noteikumi Nr.12. “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1. “Vecpiebalgas novada pašvaldības 2010.gada pamatbudžets un speciālais budžets”.

LATVIJAS REPUBLIKA

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000057259,

Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV – 4122

tālr./fakss: 641 07279 vecpiebalga.novads@inbox.lv, www.vecpiebalga.lv

 

APSTIPRINĀTS

Vecpiebalgas novada Domes

2010.gada 21.jūlija sēdē

(lēmumus Nr.1, protokols Nr.12)

 

Vecpiebalgas novada Domes saistošie noteikumi Nr.12.

“Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1. “Vecpiebalgas novada pašvaldības 2010.gada pamatbudžets un speciālais budžets”

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu,
likumu “Par pašvaldību budžetiem”,
likumu “Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzību 2010.gadā”

 

  1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžeta grozījumus 2010.gadam ieņēmumos 2572768,- latu un izdevumos 2764477,- latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
  2. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības speciālā budžeta grozījumus ieņēmumos 80350,-latu apmērā un izdevumos 173662,- latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2.
  3. Apstiprinātatmaksājamo aizņēmumu summu 45386- latu apmērā.
  4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2010.gada budžeta grozījumiem.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Vecpiebalgas novada

domes priekšsēdētāja:                            E.FRĪDVALDE-ANDERSONE

Saistītie raksti

Back to top button