2011BUDŽETS

Vecpiebalgas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2/2011 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2011.gadam”.

Apstiprinu
ar Vecpiebalgas novada domes
2011.gada 16.februāra lēmumu (prot.Nr.4, § 3)

Vecpiebalgas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2/2011
„Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2011.gadam”.

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu,
likumu “Par pašvaldību budžetiem”,
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likumu

Pamatojoties uz Vecpiebalgas novada domes 09.02.2011. Finanšu komitejas atzinumu Nr. 2, Vecpiebalgas novada dome nolemj:

1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam ieņēmumos 2 428 740,- latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.

2. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam izdevumos 2 701 220,- latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2.

3. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības speciālo budžetu ieņēmumos 84 450,-latu apmērā un izdevumos 95 164,- latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.3.

4. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu summu 50 000,- latu apmērā saskaņā ar VK kredītu atmaksas grafiku.

5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2011.gada budžetu.

6. Pilnvarot Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāju Ellu Frīdvaldi-Andersoni uz rīkojuma pamata veikt naudas līdzekļu noguldījumus Latvijas bankās un naudas līdzekļu izvietošanu atvērtajā ieguldījumu fondā ”Latu rezerves fonds”.

7. Apstiprināt aizņēmuma summu Valsts kasē 251564,- Vecpiebalgas novada pašvaldības līdzfinansētajiem projektiem – „Veselā miesā-vesels gars”, „Ūdenssaimniecības attīstība Taurenes ciemā”, „Kulturālā vidē-kulturāls cilvēks”, “Ēkas rekonstrukcija Inešu pagasta jauniešu dienas centra izveidei”, “Pašvaldības ceļu Rāgažas-Roznēni-Gailīši un Roznēni-Mazroznēni rekonstrukcija”.

8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja                              Ella Frīdvalde-Andersone

Paskaidrojuma raksts šeit
1. pielikums pamatbudžeta ieņēmumi šeit
2. pielikums pamatbudžeta izdevumi šeit

Diagrammas:
Pamatbudžeta ieņēmumi šeit
Pamatbudžeta izdevumi šeit
Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi šeit

Saistītie raksti

Back to top button