2011BUDŽETS

Vecpiebalgas novada domes saistošie noteikumi Nr.7/2011 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2/2011. „Vecpiebalgas novada pašvaldības 2011 gada pamatbudžets un speciālais budžets ”.

Apstiprināti
ar Vecpiebalgas novada domes
2011.gada 20. jūlija lēmumu (prot.Nr.10, § 27)

Vecpiebalgas novada domes saistošie noteikumi Nr.7/2011

„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2/2011.
„Vecpiebalgas novada pašvaldības 2011 gada pamatbudžets un speciālais budžets ”.

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu,
likumu “Par pašvaldību budžetiem”,
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likumu

1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam ieņēmumos 2 573 766,- latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 1.

2. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam izdevumos 2 886 985,- latuapmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 1.

3. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības speciālo budžetu ieņēmumos 87 850,-latu apmērā un izdevumos 132 654,- latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr .2.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

2011. gada pamatbudžeta grozījumi šeit

2011. gada speciālā budžeta grozījumi šeit

Saistītie raksti

Back to top button