Pārvaldes jaunumi

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES SĒDE MAIJĀ

Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2020. gada 28. maijā plkst. 15:00 Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā un ar videokonferences starpniecību.
DARBA KĀRTĪBA:
1.Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 23.04.2020., 29.04.2020., 11.05.2020. un 14.05.2020. domes sēžu lēmumu izpildi.
2.Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1/2020 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2020.gadam”. (I.Pogule)
3.Par aizdevuma pieprasījumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. (I.Pogule)
4.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības Grantu konkursa nolikumu. (L.Burdaja)
5.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm. (V.Burjots)
6.Par atļauju Priekuļu novada pašvaldībai nekustamās mantas atsavināšanas procedūras turpināšanai. (Dz.Jukēvics)
7.Par dzīvokļa īpašuma “Upmalas”-1 Inešu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu. D.Slaidiņa)
8.Par nekustamā īpašuma “Moderado” Kaives pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
9.Par nekustamā īpašuma “Pie Nedrebēm” Inešu pagastā atsavināšanu un atsavināšanas vērtības apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
10.Par nekustamā īpašuma “Mežalīņi”, Dzērbenes pagastā, atsavināšanu un atsavināšanas vērtības apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
11.Par nekustamā īpašuma “Zvārguļi” Ērgļu pagastā atsavināšanu un atsavināšanas vērtības apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
12.Par dzīvokļa īpašuma “Nēķins 2”-5 Taurenes pagastā atsavināšanu un atsavināšanas vērtības apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
13.Par nekustamā īpašuma “Pagasta zeme” Inešu pagastā sagatavošanu atsavināšanai un zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
14.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Mazkagaiņi” Vecpiebalgas pagastā. (D.Slaidiņa)
15.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Griezes” Inešu pagastā. (D.Slaidiņa)
16.Par telpu nedzīvojamā ēkā „Pils”, kadastra apz. 4254 002 0312 001, Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, nodošanu nomā. (D.Slaidiņa)
17.Par telpu nedzīvojamā ēkā „Vecmuiža”, kadastra apz. 4286 002 0315 001, Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, nodošanu nomā. (D.Slaidiņa)
18.Par nekustamā īpašuma „Zvigzdupes krejotava” Vecpiebalgas pagastā nomas tiesību izsoli. (D.Slaidiņa)
19.Par zemes nomas līgumu noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
20.Par zemes nomas līgumu noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
21.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
22.Par nekustamā īpašuma “Kļavas” Inešu pagastā zemes vienības sagatavošanu atsavināšanai. (D.Slaidiņa)
23.Par nekustamā īpašuma “Ezeri” Kaives pagastā sadalīšanu un piekritību pašvaldībai. (D.Slaidiņa)

Novada domes priekšsēdētājs: INDRIĶIS PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Back to top button