Pārvaldes jaunumi

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES SĒDE MARTĀ

Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2020. gada 26. martā plkst. 15:00 Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā un ar videokonferences starpniecību.
DARBA KĀRTĪBA:
1.Par Vecpiebalgas novada attīstības programmas 2013.-2020. gadam aktualizētā Rīcības plāna un Investīciju plāna apstiprināšanu. (L. Burdaja)
2.Par 2019. gada slēguma inventarizācijas rezultātiem Vecpiebalgas novada pašvaldībā un tās izpildinstitūcijās. (M. Sililņa)
3.Noteikumu ”Gada pārskata sagatavošanas kārtība Vecpiebalgas novada pašvaldībā” apstiprināšana. (M. Siliņa)
4.Par nekustamā īpašuma “Upmaļi” Inešu pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D. Slaidiņa)
5.Par nekustamā īpašuma “Dabari” Inešu pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D. Slaidiņa)
6.Par nekustamā īpašuma “Pie Nedrebēm” Inešu pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D. Slaidiņa)
7.Par nekustamā īpašuma “Grīšļi” Dzērbenes pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D. Slaidiņa)
8.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vec-ozoliņi” Vecpiebalgas pagastā. (D. Slaidiņa)
9.Par zemes ierīcības projekta īstenošanu nekustamajam īpašumam „Ezerkrasti” Vecpiebalgas pagastā. (D. Slaidiņa)
10.Par nekustamā īpašuma „Zeme blakus Dabariem” Inešu pagastā lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas tiesību izsoli. (D. Slaidiņa)
11.Par nedzīvojamo telpu ēkā „Pils” Dzērbenes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D. Slaidiņa)
12.Par telpu nedzīvojamā ēkā „Pils” Dzērbenes pagastā nodošanu nomā. (D. Slaidiņa)
13.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D. Slaidiņa)
14.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D. Slaidiņa)
15.Par zemes nomas līgumu noslēgšanu. (D. Slaidiņa)
16.Par zemes nomas līguma izbeigšanu. (D. Slaidiņa)
17.Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D. Slaidiņa)
18.Par zemes nomas līgumu pagarināšanu. (D. Slaidiņa)
19.Par zemes nomas līguma pagarināšanu. (D. Slaidiņa)
20.Par īres tiesību izsoli īpašumā “Līdumi”Dzērbenes pagastā. (D. Slaidiņa)
21.Par nekustamā īpašuma “Moderado” Kaives pagastā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (D. Slaidiņa)
22.Par dzīvokļa īpašuma “Upmalas”-1 Inešu pagastā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (D. Slaidiņa)
23.Par nekustamā īpašuma „Jaunmelderi” Taurenes pagastā zemes vienības daļas nomas tiesību izsoli. (D. Slaidiņa)
24.Par telpu nedzīvojamā ēkā „Internāts” Gaismas ielā 6, nekustamajā īpašumā „Gaismas iela 4”, Vecpiebalgā Vecpiebalgas pagastā nodošanu nomā. (D. Slaidiņa)
25.Par nekustamā īpašuma “Staņaudu karjers” iznomāšanu un sagatavošanu atsavināšanai. (D. Slaidiņa)
26.Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Nēķins 2”-5 Taurenes pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (D. Slaidiņa)
27.Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa izmaiņām. (D. Slaidiņa)
28.Par līdzfinansējuma piešķiršanu grāmatas “ Vectēva stāsti” izdošanai. (I.Putniņš)

Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs: INDRIĶIS PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button